Kana­dyj­skie pla­ny ponow­ne­go otwar­cia gra­ni­cy mogą zostać utrud­nio­ne, ponie­waż tysią­ce funk­cjo­na­riu­szy gra­nicz­nych przy­go­to­wu­je się do ewen­tu­al­nej akcji strajkowej.

Dwa związ­ki repre­zen­tu­ją­ce ponad 8500 pra­cow­ni­ków Kana­dyj­skiej Agen­cji Służb Gra­nicz­nych (CBSA) ogło­si­ły we wto­rek rano, że więk­szość ich człon­ków udzie­li­ła im man­da­tu strajkowego.

Ozna­cza to, że mogą roz­po­cząć strajk już 6 sierp­nia, zale­d­wie kil­ka dni przed ponow­nym otwar­ciem gra­ni­cy przez Kana­dę dla w peł­ni zaszcze­pio­nych miesz­kań­ców USA — stwier­dza Sojusz Służ­by Publicz­nej Kana­dy (PSAC) i Unia Cel­na i Imi­gra­cyj­na (CIU) w komu­ni­ka­cie prasowym .

Wie­lu pra­cow­ni­ków gra­nicz­nych zosta­ło­by uzna­nych za nie­zbęd­nych – ale zwią­zek ostrze­ga, że akcja straj­ko­wa może spo­wol­nić ruch han­dlo­wy na gra­ni­cy i w por­tach wej­ścia, ude­rzyć w mię­dzy­na­ro­do­we dosta­wy pocz­ty i paczek z Cana­da Post i innych dużych firm kurier­skich oraz zakłó­cić pobór ceł i podat­ków w przy­pad­ku towa­rów wwo­żo­nych do Kanady.

Człon­ka­mi związ­ków — któ­rzy od czerw­ca 2018 roku nie mają umo­wy — są funk­cjo­na­riu­sze stra­ży gra­nicz­nej w por­tach lot­ni­czych, lądo­wych punk­tach wej­ścia, mor­skich i han­dlo­wych por­tach wej­ścia, funk­cjo­na­riu­sze orga­nów ści­ga­nia śród­lą­do­we­go, ofi­ce­ro­wie wywia­du, śled­czy, ofi­ce­ro­wie han­dlo­wi, funk­cjo­na­riu­sze prze­słu­chu­ją­cy i inni mun­du­ro­wi członkowie.

Ich umo­wa doty­czą­ca pod­sta­wo­wych usług pozwa­la 2600 człon­kom na pod­ję­cie peł­nej akcji straj­ko­wej, pod­czas gdy klu­czo­wi pra­cow­ni­cy mogą podej­mo­wać dzia­ła­nia zwią­za­ne z prze­strze­ga­niem zasad pra­cy w swo­im miej­scu pracy.

Związ­ki wal­czą przede wszyst­kim o trzy rze­czy: pary­tet wyna­gro­dzeń z inny­mi pra­cow­ni­ka­mi orga­nów ści­ga­nia w Kana­dzie; lep­szą ochro­nę przed mole­sto­wa­niem i dys­kry­mi­na­cją; oraz lep­sze zasa­dy pra­cy zdal­nej dla człon­ków nieumundurowanych.