Głów­ny lekarz Onta­rio Dr Kie­ran Moore  zapo­wie­dział, że ucznio­wie w wie­ku od 12 do 17 lat, któ­rzy nie zosta­ną zaszcze­pie­ni prze­ciw­ko COVID-19, będą pod­le­gać surow­szym zasa­dom izo­la­cji w przy­pad­ku wybu­chu epi­de­mii wiru­sa jesie­nią tego roku.

Ucznio­wie, któ­rzy są w peł­ni zaszcze­pie­ni prze­ciw­ko wiru­so­wi, będą musie­li wyko­nać testy na COVID-19, jeśli będą mie­li kon­takt z oso­bą wyso­kie­go ryzyka.

Ucznio­wie, któ­rzy uzy­ska­ją wynik nega­tyw­ny, mogą wró­cić do szko­ły, ale ci, któ­rzy nie zosta­ną zaszcze­pie­ni, będą musie­li pozo­stać w domu przez co naj­mniej 10 dni, cze­ka­jąc na wyni­ki testu.

reklama

Nie­szcze­pie­ni ucznio­wie będą musie­li przejść dru­gi test na COVID po oko­ło sied­miu dniach i mogą być poza zaję­cia­mi do 20 dni, w zależ­no­ści od wyniku.

Sześć­dzie­siąt czte­ry pro­cent mło­dzie­ży Onta­rio w wie­ku od 12 do 17 lat otrzy­ma­ło już jed­ną daw­kę szcze­pion­ki COVID-19, a 42 pro­cent jest w peł­ni zaszczepionych.

Moore wezwał rodzi­ców, aby zaszcze­pi­li swo­je dzie­ci w tym tygo­dniu, zauwa­ża­jąc, że pra­wie skoń­czył się czas na peł­ne szcze­pie­nie, jeśli chcą zdą­żyć przed roz­po­czę­ciem szko­ły we wrześniu..

Moore poin­for­mo­wał też, że pro­win­cja pra­cu­je nad pla­nem szcze­pie­nia dzie­ci w wie­ku od 5 do 12 lat, kie­dy szcze­pion­ki zosta­ną zatwier­dzo­ne do sto­so­wa­nia w tej gru­pie wie­ko­wej – co może nastą­pić póź­ną jesie­nią lub wcze­sną zimą, w zależ­no­ści od tego, kie­dy koń­czą się badania.

Jesien­ny plan dla szko­ły może rów­nież obej­mo­wać masko­wa­nie, powie­dział Moore.