Podróż­ni mię­dzy­na­ro­do­wi przy­by­wa­ją­cy na lot­ni­sko Toron­to Pear­son Inter­na­tio­nal Air­port nie zosta­ną roz­dzie­le­ni w zależ­no­ści od tego, czy zosta­li w peł­ni zaszcze­pie­ni prze­ciw­ko COVID-19, czy też nie .

W oświad­cze­niu dla Glo­bal News lot­ni­sko poin­for­mo­wa­ło, że od 26 lip­ca. zaprze­sta­ło tej praktyki

Usta­lo­no, że sor­to­wa­nie przy­la­tu­ją­cych pasa­że­rów na dwie kolej­ki jed­ną dla w peł­ni zaszcze­pio­nych, a dru­gą dla nie­szcze­pio­nych lub czę­ścio­wo zaszcze­pio­nych, skut­ko­wa­ło „mini­mal­ną wydaj­no­ścią ope­ra­cji”, powie­dział rzecznik.

Rzecz­nik lot­ni­ska powie­dział, że wymo­gi wjaz­do­we opar­te na sta­tu­sie szcze­pień będą egze­kwo­wa­ne, gdy pasa­żer dotrze do funk­cjo­na­riu­sza CBSA.

W sobo­tę lot­ni­sko zaczę­ło dzie­lić pasażerów.

Oby­wa­te­le Kana­dy i sta­li miesz­kań­cy, któ­rzy są w peł­ni zaszcze­pie­ni, otrzy­ma­li dru­gą daw­kę co naj­mniej dwa tygo­dnie wcze­śniej, mogą teraz pomi­nąć 14-dnio­wą obo­wiąz­ko­wą kwa­ran­tan­nę i trzy­dnio­wy pobyt w hotelu.

Jed­nak pasa­że­ro­wie przy­la­tu­ją­cy nadal są zobo­wią­za­ni do wyko­na­nia testu na COVID-19 po przy­lo­cie, oprócz nega­tyw­ne­go testu PCR potrzeb­ne­go przed wej­ściem na pokład lotu do Kanady.

W peł­ni zaszcze­pie­ni oby­wa­te­le ame­ry­kań­scy i sta­li rezy­den­ci będą wpusz­cza­ni do Kana­dy od 9 sierp­nia. W peł­ni zaszcze­pie­ni tury­ści z innych kra­jów będą mogli przy­jeż­dżać od 7 września.