Czo­ło­wa ame­ry­kań­ska agen­cja zdro­wia we wto­rek ponow­nie zmie­ni­ła swo­je wytycz­ne doty­czą­ce COVID-19, naka­zu­jąc ludziom nosze­nie masek  nawet jeśli są w peł­ni zaszczepieni,

Nowe bada­nia epi­de­mii z kil­ku sta­nów i innych kra­jów „wska­zu­ją, że w rzad­kich przy­pad­kach nie­któ­re zaszcze­pio­ne oso­by zara­żo­ne odmia­ną Del­ta po szcze­pie­niu mogą być zaraź­li­we i prze­no­sić wiru­sa na inne oso­by” — Dr Rochel­le Walen­sky, dyrek­tor Cen­trum Kon­tro­li i Pre­wen­cji Cho­rób ( CDC ), powie­dzia­ła dzien­ni­ka­rzom w roz­mo­wie telefonicznej.

W rzad­kich przy­pad­kach w peł­ni zaszcze­pio­ne oso­by, któ­re zara­żą się warian­tem, mogą roz­prze­strze­niać wiru­sa rów­nie łatwo, jak oso­by nieszczepione.

Według Walen­sky­’e­go masko­wa­nie zaszcze­pio­nych osób pomo­że zapo­biec roz­prze­strze­nia­niu się warian­tu Del­ta i chro­nić innych. Osiem z 10 zse­kwen­cjo­no­wa­nych przy­pad­ków COVID-19 było warian­tem Delta.

Zale­ce­nia te obej­mu­ją szko­ły, mimo że dzie­ci są nara­żo­ne na bar­dzo niskie ryzy­ko zara­że­nia się cięż­kim COVID-19. Według CDC tyl­ko 517 osób w wie­ku 17 lat lub młod­szych zmar­ło na COVID-19 w Sta­nach Zjednoczonych .