Nasz pomysł zro­dził się z potrze­by ser­ca. Od 5 lat w okre­sie przed­świą­tecz­nym zbie­ra­my dary dla Dzie­ci z Domu Dziecka. 
Korzy­sta­jąc z oka­zji i tym razem pro­si­my pań­stwa, któ­rzy chcie­li­by dołą­czyć do nas i pomóc nam w prze­ka­za­niu rze­czy dla Dzieci.

Wysła­li­śmy przez ten czas 6 ton 112 kg potrzeb­nych rze­czy dla dzie­ci. Były to kurt­ki zimo­we, obu­wie, prze­pięk­ne sukien­ki, łyż­wy, rol­ki, kosme­ty­ki, przy­bo­ry szkol­ne i wie­le innych wspa­nia­łych rze­czy. Jed­nak ta akcja nie mogła­by sie udać bez Was Dro­dzy Dar­czyń­cy. Dzię­ki Wam wysła­li­śmy do tej pory pacz­ki do 19 Domów Dziec­ka: Kło­buck, Lubli­niec, Wro­cław, Kato­wi­ce, Szcze­cin, Toruń, Mysło­wi­ce (Cen­trum Opie­kuń­czo-Wycho­waw­cze) pro­wa­dzo­ne przez Sio­stry Zakon­ne, Szcze­cin, Bla­chow­nia, Zako­pa­ne, Sanok, Kędzie­rzyn-Koź­le, Byd­goszcz, Chełm­no, Czę­sto­cho­wa, Legni­ca, Pasym (war­miń­sko — mazur­skie), Rogoź­ni­ca (Mie­dzy­rzecz Pod­la­ski), Morąg (war­miń­sko-mazur­skie).
Czę­sto Dro­dzy Pań­stwo pyta­cie co jest naj­po­trzeb­niej­sze dla dzie­ci. Pro­si­my o ubran­ka w wie­ku od 0–22 lat, przy­bo­ry szkol­ne, obu­wie, kosme­ty­ki dla dziewcząt.
Dzie­ci marzą i rze­czach bar­dzo pro­stych. Bra­ku­je im tego co my mamy na wycią­gnię­cie ręki. Dzie­ci z Domu Dziec­ka bedą szczę­śli­we z każ­dej drob­nost­ki, któ­rą dla nich Dro­dzy Pań­stwo podarujecie.
Od począt­ku nasza akcja cie­szy się dużym zain­te­re­so­wa­niem. Do naszej akcji włą­czy­ło sie Radio7, Tygo­dnik Goniec, Tygo­dnik Wia­do­mo­ści i Fir­ma Polimex.

Utwo­rzo­no zbiór­kę pie­niąż­ków na pokry­cie kosz­tów wysył­ki paczek dla Dzie­ci we wszyst­kich punk­tach Poli­me­xu, w skle­pie Euro-Max Mis­sis­sau­ga, Eddies Meat Mar­ket, Jaśwoj Bake­ry, Orbis Vaca­tion & Travel.

reklama

Dzię­ku­je­my ser­decz­nie Pań­stwu za każ­de­go pie­niąż­ka któ­ry zosta­je prze­ka­za­ny do pusz­ki. Im wię­cej pie­niąż­ków zbie­rze­my tym wię­cej będzie­my mogli wysłać paczek. Dzię­ku­je­my wszyst­kim za oka­za­ne serce.

Oso­by chęt­ne do współ­pra­cy z nami pro­szo­ne są o kon­takt tele­fo­nicz­ny pod nume­rem tele­fo­nu 416–826-0704. Nasza zbiór­ka potrwa do 20 Września.

Mał­go­sia Pęczkowska
Moni­ka Syguda-Maleszyk
Kamil Male­szyk