Wariant del­ta koro­na­wi­ru­sa wyda­je się powo­do­wać cięż­szą cho­ro­bę niż wcze­śniej­sze warian­ty i roz­prze­strze­nia się tak łatwo jak ospa wietrz­na, zgod­nie z wewnętrz­nym fede­ral­nym doku­men­tem ujaw­nio­nym w USA

Doku­ment  CDC i uzy­ska­ny przez The Washing­ton Post, mówi, że nowe bada­nia suge­ru­ją, iż ludzie zaszcze­pie­ni mogą roz­prze­strze­niać wirusa.

Dla­cze­go COVID-19 praw­do­po­dob­nie nigdy nie zosta­nie cał­ko­wi­cie wyeliminowany

Reklama

Nowy wirus, prze­no­si się tak szyb­ko, jak wirus przeziębienia.

Doku­ment przy­ta­cza kom­bi­na­cję ostat­nio uzy­ska­nych, wciąż nie­opu­bli­ko­wa­nych danych z badań epi­de­mii poka­zu­ją­cych, że zaszcze­pio­ne oso­by zaka­żo­ne del­tą mogą prze­no­sić wiru­sa rów­nie łatwo, jak oso­by nie­szcze­pio­ne. Zaszcze­pio­ne oso­by zaka­żo­ne del­tą mają mie­rzal­ne mia­no wiru­sa podob­ne do osób nie­szcze­pio­nych i zara­żo­nych tym wariantem.

Naukow­cy CDC byli na tyle zanie­po­ko­je­ni nowy­mi bada­nia­mi, że agen­cja na począt­ku tego tygo­dnia zna­czą­co zmie­ni­ła wytycz­ne dla osób, zaszcze­pio­nych  jesz­cze przed opu­bli­ko­wa­niem nowych danych.

Dyrek­tor CDC Rochel­le Walen­sky pry­wat­nie poin­for­mo­wa­ła o tym człon­ków Kon­gre­su w czwar­tek, opie­ra­jąc się na mate­ria­łach zawar­tych w dokumencie.

Wśród 162 milio­nów zaszcze­pio­nych Ame­ry­ka­nów notu­je się 35 000 obja­wo­wych infek­cji tygodniowo.

Doku­ment przed­sta­wia „wyzwa­nia komu­ni­ka­cyj­ne” wywo­ła­ne przy­pad­ka­mi u zaszcze­pio­nych osób, w tym oba­wy lokal­nych wydzia­łów zdro­wia doty­czą­ce tego, czy szcze­pion­ki koro­na­wi­ru­so­we są skuteczne.

Zada­nie, przed któ­rym stoi CDC — według doku­men­tu pole­ga na tym, że nale­ży nadal pod­kre­ślać udo­wod­nio­ną sku­tecz­ność szcze­pio­nek w zapo­bie­ga­niu poważ­nym cho­ro­bom i śmier­ci, jed­no­cze­śnie przy­zna­jąc, że łagod­niej­sze, prze­ło­mo­we infek­cje mogą nie być wca­le tak rzad­kie, a tak­że, że zaszcze­pio­ne oso­by prze­no­szą wirusa.

Mat­thew Seeger, eks­pert ds. komu­ni­ka­cji ryzy­ka z Way­ne Sta­te Uni­ver­si­ty w Detro­it, powie­dział, że  „Wyko­na­li­śmy świet­ną robo­tę, infor­mu­jąc opi­nię publicz­ną, że są to cudow­ne szcze­pion­ki” „Praw­do­po­dob­nie wpa­dli­śmy tro­chę w pułap­kę nad­mier­nej pew­no­ści, któ­ra jest jed­nym z wyzwań każ­dej sytu­acji komu­ni­ka­cji kryzysowej”.

za Natio­nal Post