Wiel­ki pro­test prze­ciw­ko ogra­ni­cze­niom pan­de­micz­nym w Berlinie

Co naj­mniej 5 tysię­cy osób pro­te­sto­wa­ło w nie­dzie­lę w zachod­niej czę­ści Ber­li­na mimo wyda­ne­go przez wła­dze zaka­zu — infor­mu­je por­tal rbb24. Doszło do starć mię­dzy pro­te­stu­ją­cych z poli­cją. Zatrzy­ma­no i aresz­to­wa­no łącz­nie ok. 600 osób.

Do pil­no­wa­nia porząd­ku skie­ro­wa­no ponad 2200 policjantów.

reklama

Pro­te­sty, głów­nie prze­ciw­ko dzia­ła­niom rzą­du w cza­sie pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa, roz­po­czę­ły się już rano wokół Pla­cu Olim­pij­skie­go w dziel­ni­cy Char­lot­ten­burg. Zebra­ło się tam ponad tysiąc osób. Nie­któ­re pró­bo­wa­ły prze­ła­mać poli­cyj­ny kor­don. Funk­cjo­na­riu­sze musie­li użyć siły i zasto­so­wa­li gaz pieprzowy.

Ber­liń­ska poli­cja zaka­za­ła 16 zapla­no­wa­nych na ten week­end zgro­ma­dzeń koro­na­scep­ty­ków z oba­wy przed naru­sze­nia­mi prze­pi­sów sani­tar­nych zwią­za­nych z pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa. Wyż­szy Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny dla Ber­li­na-Bran­den­bur­gii potwier­dził zakaz w sobo­tę póź­nym wieczorem.

Z Ber­li­na Bere­ni­ka Lemańczyk