Far­ma­ceu­ci z Onta­rio twier­dzą, że tysią­ce dawek szcze­pion­ki Moder­na prze­ciw­ko COVID-19 wkrót­ce się prze­ter­mi­nu­je i   zapa­sy mogą się zmar­no­wać, jeśli ludzie nie zgło­szą się do szczepienia.

Dyrek­tor gene­ral­ny Onta­rio Phar­ma­ci­sts Asso­cia­tion   Justin Bates powie­dział, że spo­wol­nie­nie w roz­po­wszech­nia­niu szcze­pio­nek w Onta­rio i pre­fe­ren­cje  dla zastrzy­ku Pfi­zer-BioN­Tech utrud­ni­ły far­ma­ceu­tom wyko­rzy­sta­nie dawek Moderny.

Apte­ki zama­wia­ją teraz szcze­pion­ki w opar­ciu o zapla­no­wa­ne wizy­ty, aby ogra­ni­czyć ewen­tu­al­ne mar­no­traw­stwo, powie­dział Bates, ale nadal muszą korzy­stać z zapa­sów, któ­re mają pod ręką.

reklama

„Następ­ne kil­ka tygo­dni (są) kry­tycz­ne” – dodał.

Pro­blem nie ogra­ni­cza się do aptek.

Jed­nost­ka Zdro­wia Mid­dle­sex-Lon­don zaape­lo­wa­ła nie­daw­no do miesz­kań­ców, aby wzię­li zastrzyk  Moder­ny, ponie­waż roz­mro­żo­no ponad 21 300 dawek zastrzy­ku, któ­re nale­ży użyć do 12 sierpnia.

Tym­cza­sem w cią­gu ostat­nich tygo­dni licz­ba szcze­pień zmniej­szy­ła się.

Bates powie­dział, że jego orga­ni­za­cja chce powo­ła­nia do życia pro­gra­mu obej­mu­ją­ce­go całą pro­win­cję, aby pomóc prze­kie­ro­wać daw­ki, tam gdzie jest bar­dziej praw­do­po­dob­ne, że zosta­ną użyte-