Agen­cja pra­so­wa Reu­ters poin­for­mo­wa­ła w pią­tek , że Węgry naka­za­ły skle­pom sprze­da­wać książ­ki dla dzie­ci, postrze­ga­ne jako pro­mu­ją­ce homo­sek­su­alizm w „zamknię­tym opakowaniu”.

Dekret obej­mu­je rów­nież książ­ki pro­mu­ją­ce zmia­nę płci i zawie­ra­ją­ce „wyraź­ne” przed­sta­wie­nia sek­su­al­no­ści. Naka­za­no skle­pom sprze­da­wać je osob­no i zabro­nił ich sprze­da­ży w pro­mie­niu 200 metrów od szko­ły lub kościo­ła. W lip­cu Węgry nało­ży­ły grzyw­nę na dys­try­bu­to­ra książ­ki dla dzie­ci o „tęczo­wych rodzi­nach” tej samej płci na mocy pra­wa zaka­zu­ją­ce­go nie­uczci­wych prak­tyk handlowych.

Węgier­ska Naro­do­wa Komi­sja Wybor­cza (NEC) zatwier­dzi­ła rzą­do­wą listę pytań doty­czą­cych kwe­stii LGBT, któ­rą chce pod­dać pod refe­ren­dum w ramach tego, co pre­mier Vik­tor Orban nazwał „woj­ną ide­olo­gicz­ną”. Orban zapro­po­no­wał refe­ren­dum w spra­wie usta­wo­daw­stwa par­tii rzą­dzą­cych, któ­re ogra­ni­cza naucza­nie szkół o homo­sek­su­ali­zmie i kwe­stiach trans­pł­cio­wych, zaostrza­jąc woj­nę kul­tu­ro­wą z UE.

REKLAMA

Orbán zamie­rza prze­pro­wa­dzić refe­ren­dum na począt­ku 2022 roku przed wybo­ra­mi par­la­men­tar­ny­mi, w któ­rych po raz pierw­szy zjed­no­czy się prze­ciw­ko nie­mu sześć par­tii opozycyjnych.

za kresy.pl