Chrze­ści­ja­nie zagro­że­ni w Kanadzie

Repor­taż z pro­te­stu, jaki miał miej­sce w Mis­sis­sau­dze 7 sierp­nia 2021 roku w związ­ku z pale­niem i nisz­cze­niem chrze­ści­jań­skich obiek­tów kul­tu reli­gij­ne­go. Mimo ulew­ne­go desz­czu wzię­ła w nim udział gru­pa ok. 200 osób.