Zaszcze­pio­ne oso­by zara­żo­ne warian­tem Del­ta wiru­sa sarscov‑2 któ­ry powo­du­je COVID-19, mogą być tak samo zakaź­ne, jak  nie­szcze­pie­ni  suge­ru­je  ana­li­za z Public Health England (PHE).

Zbie­ga się to z nie­daw­nym bada­niem ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych, gdzie podob­ne wyni­ki zaob­ser­wo­wa­no w Wisconsin.

„Nie­któ­re wstęp­ne odkry­cia… wska­zu­ją, że pozio­my wiru­sa u osób zara­żo­nych Del­tą, któ­re zosta­ły już zaszcze­pio­ne, mogą być podob­ne do pozio­mów stwier­dzo­nych u osób nie­szcze­pio­nych” – stwier­dza PHE w oświadczeniu.

reklama

„Może to mieć wpływ na zakaź­ność ludzi, nie­za­leż­nie od tego, czy zosta­li zaszcze­pie­ni, czy nie” – dodał. „Jest to jed­nak wcze­sna ana­li­za  i potrzeb­ne są dal­sze ukie­run­ko­wa­ne bada­nia, aby potwier­dzić, czy tak jest”.

Wariant Del­ta, po raz pierw­szy ziden­ty­fi­ko­wa­ny w Indiach, jest obec­nie domi­nu­ją­cym warian­tem w Anglii.

W brie­fin­gu tech­nicz­nym ( pdf ) opu­bli­ko­wa­nym 6 sierp­nia, PHE stwier­dza, że dane z testów NHS i moni­to­ro­wa­nia poka­zu­ją, że od 14 czerw­ca, gdzie dostęp­ne są dane o war­to­ściach pro­gu cyklu (Ct), śred­nie i media­ny naj­niż­szych war­to­ści Ct są podob­ne mię­dzy zaszcze­pio­ny­mi i oso­by nie­szcze­pio­ne z warian­tem Del­ta, „z media­ną 17,8 dla nie­szcze­pio­nych i 18,0 dla osób z 2 daw­ka­mi szczepionki”.

War­tość Ct to licz­ba cykli potrzeb­nych do wzmoc­nie­nia sygna­łu wiru­sa w prób­ce pod­czas prze­pro­wa­dza­nia testu RT-PCR.

Dane bez podzia­łu na wiek wska­zu­ją, że „cho­ciaż szcze­pie­nie może zmniej­szyć ogól­ne ryzy­ko zaka­że­nia u danej oso­by, po zaka­że­niu ist­nie­je ogra­ni­czo­na róż­ni­ca w mia­nach wiru­sa (i war­to­ściach Ct) mię­dzy oso­ba­mi zaszcze­pio­ny­mi i nie­szcze­pio­ny­mi” – mówi doku­ment PHE.

W nie­daw­nym bada­niu z Wiscon­sin  zaob­ser­wo­wa­no podob­ny wynik.

Jed­nak odkry­cia te są sprzecz­ne z wyni­ka­mi nie­daw­ne­go bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne­go przez Impe­rial Col­le­ge Lon­don (ICL).

Bada­nie prze­pro­wa­dzo­ne przez ICL  stwier­dza, że wśród wszyst­kich pozy­tyw­nych testów media­na war­to­ści Ct wynio­sła 27,6 dla zaszcze­pio­nych  i 23,1 dla nie­szcze­pio­nych, co suge­ru­je, że oso­by zaszcze­pio­ne mają mniej­sze praw­do­po­do­bień­stwo prze­nie­sie­nia wiru­sa na innych.

Szcze­pion­ki „mogą być mniej sku­tecz­ne” prze­ciw­ko odmia­nie lambda
W osob­nym oświad­cze­niu PHE stwier­dził, że „ist­nie­ją wstęp­ne dowo­dy labo­ra­to­ryj­ne suge­ru­ją­ce, że szcze­pie­nie i wcze­śniej­sza infek­cja mogą być mniej sku­tecz­ne w zapo­bie­ga­niu infek­cji” warian­tem Lamb­da (B.1.621).

„Jed­nak dane te są bar­dzo ogra­ni­czo­ne i potrzeb­ne są dal­sze bada­nia. Nie ma dowo­dów suge­ru­ją­cych, że jest on bar­dziej prze­no­śny niż domi­nu­ją­cy wariant Del­ta” – powiedział.

Według PHE Anglia ma 37 potwier­dzo­nych przy­pad­ków warian­tu Lambda.

Naj­now­sze ofi­cjal­ne dane poka­zu­ją, że 88,9 pro­cent doro­słych Bry­tyj­czy­ków otrzy­ma­ło przy­naj­mniej jed­ną daw­kę szcze­pion­ki prze­ciw­ko wiru­so­wi , a 74,1 pro­cent otrzy­ma­ło obie dawki.

Licz­by przy­pad­ków w ostat­niej fali zaka­żeń osią­gnę­ły szczyt na podob­nym pozio­mie jak w stycz­niu, ale licz­ba hospi­ta­li­za­cji i zgo­nów była znacz­nie niż­sza niż w ostat­niej fali.

Obec­nie nie ma dłu­go­ter­mi­no­wych danych doty­czą­cych sku­tecz­no­ści i bez­pie­czeń­stwa szczepionek.