Dla­cze­go tak jest?

Andrzej Kumor o segre­ga­cji sani­tar­nej i tota­li­tar­nych tro­pach w obec­nych przed­się­wzię­ciach anty­pan­de­micz­nych, pasz­port szcze­pion­ko­wy już wkrót­ce zamie­ni się doku­ment cyfro­wej toż­sa­mo­ści, a orga­ni­za­cja życia spo­łecz­ne­go będzie coraz bar­dziej przy­po­mi­nać to, cze­go świad­ka­mi jeste­śmy dzi­siaj w Chinach.