Mini­ster imi­gra­cji Mar­co Men­di­ci­no poin­for­mo­wał, że w peł­ni zaszcze­pie­ni Kana­dyj­czy­cy wkrót­ce będą mogli uzy­skać doku­ment rzą­do­wy, któ­ry poświad­czy ich histo­rię szcze­pień prze­ciw­ko COVID-19 . Doku­ment, któ­ry ma być goto­wy jesie­nią, będzie cyfro­wy, z opcją papie­ro­wą dla tych, któ­rzy nie mogą lub nie chcą cer­ty­fi­ka­tu cyfro­we­go. Men­di­ci­no twier­dzi, że będzie zawie­rać dane doty­czą­ce rodza­ju otrzy­ma­nych szcze­pio­nek, dat i miejsca.

Mini­ster spraw mię­dzy­rzą­do­wych Domi­nic LeBlanc zapo­wie­dział, że pro­gram musi być reali­zo­wa­ny we współ­pra­cy z pro­win­cja­mi i tery­to­ria­mi, ponie­waż mają one potrzeb­ne dane. Jeśli pro­win­cje chcą uży­wać tego same­go pasz­por­tu na uży­tek wewnętrz­ny mogą to zrobić

Quebec wpro­wa­dza w przy­szłym mie­sią­cu swój wła­sny pasz­port pro­win­cyj­ny, któ­ry będzie wyma­ga­ny od osób, któ­re chcą uczest­ni­czyć w impre­zach publicz­nych, cho­dzić na siłow­nię lub odwie­dzać restau­ra­cję czy bar.

Reklama