Nagra­nie zamiesz­czo­ne na Twit­te­rze przez urzę­du­ją­cą kan­dy­dat­kę libe­ra­łów, a zara­zem wice­pre­mier w rzą­dzie Justi­na Tru­de­au, Chry­stię Fre­eland zosta­ło opa­trzo­ne    ety­kie­tą ostrze­gaw­czą,  jako „zma­ni­pu­lo­wa­ne media” przez ten ser­wis społecznościowy.

Twe­ety Fre­eland opu­bli­ko­wa­ne zarów­no w języ­ku angiel­skim, jak i fran­cu­skim, zawie­ra­ją kil­ka edy­cji i poka­zu­ją przy­wód­cę kon­ser­wa­ty­stów Erin O’To­ole odpo­wia­da­ją­ce­go na pyta­nie doty­czą­ce pry­wa­ty­zo­wa­nej opie­ki zdro­wot­nej pod­cza pod­czas kam­pa­nii wybor­czej o przy­wódz­two Par­tii Konserwatywnej

Twe­et poka­zu­je, jak O’To­ole jest pyta­ny, czy zezwo­lił­by na pry­wat­ną, „komer­cyj­ną” opie­kę zdro­wot­ną w Kana­dzie pospiesz­nie odpo­wia­da: „tak”.

REKLAMA

Jed­nak w ory­gi­nal­nym nagra­niu uwag O’To­ole­’a na temat opie­ki zdro­wot­nej  przy­wód­ca kon­ser­wa­ty­stów doda­je, że powszech­ny dostęp do opie­ki medycz­nej pozo­sta­je naj­waż­niej­szą spra­wą.  Skró­co­ny klip wyko­rzy­sta­ny w twe­ecie Fre­eland nie zawie­rał oświad­cze­nia O’To­ole­’a o zapew­nie­niu powszech­ne­go dostępu.

Tru­de­au prze­słał dalej wideo Fre­eland i odniósł się do nie­go pod­czas nie­dziel­ne­go prze­mó­wie­nia, aby zaata­ko­wać O’To­ole  w Nowym Brunsz­wi­ku i na Wyspie Księ­cia Edwarda.

Kon­ser­wa­ty­ści w nie­dzie­lę oskar­ży­li libe­ra­łów o roz­po­wszech­nia­nie dezinformacji.

W nie­dzie­lę Twit­ter Cana­da poin­for­mo­wał, że opa­trzył ety­kie­tą ostrze­ga­ją­cą zarów­no angiel­ską, jak i fran­cu­ską wer­sję twe­eta Freeland.

Twit­ter wpro­wa­dził ety­kie­ty ostrze­gaw­cze na począt­ku 2020 roku, przed wybo­ra­mi pre­zy­denc­ki­mi w USA. Witry­na Twit­te­ra twier­dzi, że umiesz­cza ety­kie­ty na tre­ściach, któ­re są „znacz­nie i zwod­ni­czo zmie­nio­ne lub zmanipulowane”.
Par­tia Libe­ral­na oświad­czy­ła, że nie zga­dza się z decy­zją Twittera.