Sąd naj­wyż­szy Onta­rio zatwier­dził pozew zbio­ro­wy prze­ciw­ko 14 fir­mom ubez­pie­cze­nio­wym, któ­re odrzu­ci­ły wnio­ski o odszko­do­wa­nia z powo­du prze­rwa­nia dzia­łal­no­ści biz­ne­so­wej w związ­ku z COVID-19.

Pozew przy­go­to­wa­ła gru­pa małych przed­się­bior­ców, w któ­rej zna­leź­li się wła­ści­cie­le skle­pu z gar­ni­tu­ra­mi, baru ser­wu­ją­ce­go kok­taj­le owo­co­we i warzyw­ne oraz stu­dia tań­ca. Przed­się­bior­cy skar­żą się, że stra­ci­li miliar­dy dola­rów zysków po tym, jak musie­li zamknąć swo­je loka­le z powo­du pan­de­mii. W doku­men­tach zło­żo­nych do sądu pod­kre­śla­ją, że ubez­pie­czy­cie­le odma­wia­li wypłat odszko­do­wań. Nie­rzad­ko odmo­wę uza­sad­nia­no tym, że wypła­ta odszko­do­wa­nia może nastą­pić w przy­pad­ku fizycz­nej stra­ty lub uszko­dze­nia wła­sno­ści, a poja­wie­nie się wiru­sa na tere­nie przed­się­bior­stwa lub rzą­do­wy nakaz ogra­ni­cze­nia dzia­łal­no­ści nie pod­cho­dzą pod te kategorie.

Pozew, o któ­rym mowa, został zatwier­dzo­ny do dal­sze­go pro­ce­do­wa­nia 20 sierp­nia przez sędzie­go Edwar­da Belo­ba­bę. Doty­czy gru­py ubez­pie­czy­cie­li, w tym współ­pra­cow­ni­ków Co-ope­ra­tors Gene­ral Insu­ran­ce Com­pa­ny oraz Intact Insu­ran­ce. W zeszłym mie­sią­cu zie­lo­ne świa­tło dosta­ły jesz­cze inne pozwy prze­ciw­ko fir­mie Avi­va. Ten pozew zapo­cząt­ko­wa­ły fir­ma pro­du­ku­ją­ca okna, oddział Roy­al Cana­dian Legion i den­ty­sta. Pro­ces prze­ciw­ko Avi­vie został wydzie­lo­ny, ponie­waż ta fir­ma ofe­ru­je szer­sze ubez­pie­cze­nie na wypa­dek pan­de­mii niż pozo­sta­łych 14 pozwa­nych firm. Zgod­nie z doku­men­ta­mi zło­żo­ny­mi w sądzie, Avi­va mia­ła w swo­jej ofer­cie pokry­cie strat spo­wo­do­wa­nych ogra­ni­cze­niem dostę­pu do wła­sno­ści z powo­du naka­zów rzą­do­wych zwią­za­nych z epi­de­mią cho­ro­by zakaź­nej. Avi­va twier­dzi jed­nak, że poli­sa nie obej­mu­je naka­zów zamknię­cia wyda­wa­nych na obszar całej prowincji.

reklama