Chry­stia Fre­eland w pierw­szym waż­nym prze­mó­wie­niu od cza­su budże­tu zapo­wie­dzia­ła  8,9 miliar­da dola­rów wspar­cia finan­so­we­go, któ­re jej rząd wpro­wa­dził, aby pomóc Kana­dyj­czy­kom radzić sobie z rosną­cą inflacją.

„Wie­my, że Kana­dyj­czy­cy mar­twią się infla­cją i pyta­ją, co ich rząd zamie­rza z tym zro­bić” – powie­dział Fre­eland w oświad­cze­niu dla mediów.

„Dla­te­go mamy nowy plan przy­stęp­no­ści ceno­wej – 8,9 miliar­da dola­rów nowe­go wspar­cia w tym roku – któ­ry zapew­ni wię­cej pie­nię­dzy w kie­sze­niach Kana­dyj­czy­ków w cza­sie, gdy naj­bar­dziej tego potrzebują”.

reklama

Fre­eland powie­dzia­ła, że ​​jej plan roz­wią­za­nia pro­ble­mu infla­cji i kry­zy­su przy­stęp­no­ści ceno­wej skła­da się z pię­ciu czę­ści: posza­no­wa­nia roli Ban­ku Kana­dy, inwe­sto­wa­nia w pra­cow­ni­ków, zarzą­dza­nia dłu­giem, two­rze­nia dobrych miejsc pra­cy i finan­so­wa­nia pakie­tu pro­gra­mów skła­da­ją­cych się na Plan przy­stęp­no­ści cenowej.

40-minu­to­we prze­mó­wie­nie Fre­eland w Empi­re Club w Toron­to doty­czy­ło rów­nież stra­te­gii zwięk­sza­nia kon­ku­ren­cyj­no­ści i pro­duk­tyw­no­ści oraz zawie­ra­ło zobo­wią­za­nie do zwięk­sze­nia wspar­cia finan­so­we­go, jeśli sytu­acja gospo­dar­cza pogor­szy się.

Środ­ki już zapo­wie­dzia­ne przez rząd fede­ral­ny w budże­cie 2022 i cyto­wa­ne przez Fre­eland w  prze­mó­wie­niu obejmują:

Zwięk­sze­nie Cana­da Wor­kers Bene­fit o 1,7 miliar­da dola­rów w tym roku. Indy­wi­du­al­ni pra­cow­ni­cy mogą teraz otrzy­my­wać do 1395 dol. rocz­nie zasił­ku, pod­czas gdy rodzi­na może kwa­li­fi­ko­wać się do 2403 dol.rocznie. Kwo­ty te zosta­ły­by zwięk­szo­ne o 1200 dola­rów dla osób fizycz­nych i 2400 dola­rów dla rodzin.

Zwięk­sze­nie ren­ty­star­czej (OAS) o 10 pro­cent, zapew­nia­jąc do 766 dola­rów nowe­go wspar­cia w pierw­szym roku, począw­szy od lip­ca dla osób w wie­ku 75 i wię­cej lat.

Zapew­nie­nie jed­no­ra­zo­wej płat­no­ści Housing Affor­da­bi­li­ty Pay­ment 500 dol. dla Kana­dyj­czy­ków o niskich dochodach.

Zmniej­sze­nie kosz­tów opie­ki nad dzieć­mi śred­nio o 50 pro­cent do koń­ca roku i dopro­wa­dze­nie do śred­nie­go kosz­tu 10 dola­rów dzien­nie w latach 2025–26.

Zapew­nie­nie bez­płat­ne­go ubez­pie­cze­nia den­ty­stycz­ne­go dla Kana­dyj­czy­ków zara­bia­ją­cych mniej niż 90 000 dola­rów rocz­nie, począw­szy od dzie­ci poni­żej 12 roku życia, w 2022 roku.

Pod­wyż­sze­nie świad­czeń indek­so­wa­nych do infla­cji, w tym OAS, dodat­ku do gwa­ran­to­wa­ne­go docho­du (GIS), Cana­da Pen­sion Plan, Cana­da Child Bene­fit i kre­dy­tu GST.

Rząd fede­ral­ny twier­dzi, że GIS jest już o 4,9 pro­cent wyż­szy niż rok temu z powo­du infla­cji i że inne indek­so­wa­ne świad­cze­nia rów­nież wzrosną.

W swo­im prze­mó­wie­niu Fre­eland porów­na­ła oży­wie­nie gospo­dar­cze Kana­dy do oży­wie­nia innych kra­jów G7. Powie­dzia­ła, że ​​Kana­da odzy­ska­ła 117 pro­cent miejsc pra­cy utra­co­nych pod­czas pan­de­mii — w porów­na­niu do 96 pro­cent w Sta­nach Zjed­no­czo­nych — a teraz ma sto­pę bez­ro­bo­cia wyno­szą­cą zale­d­wie 5,1 procent.

„To naj­sil­niej­sze oży­wie­nie w G7. To naj­sil­niej­sze oży­wie­nie miejsc pra­cy w G7, a real­ny PKB Kana­dy jest o 1,8 proc. wyż­szy niż w tych okrop­nych pierw­szych tygo­dniach [pan­de­mii]” – powiedziała.

Fre­eland powie­dzia­ła, że ​​pomi­mo tych pozy­tyw­nych danych wie, że nie­któ­rzy Kana­dyj­czy­cy cier­pią z powo­du infla­cji, o któ­rą obwi­nia pan­de­mię, prze­rwy w glo­bal­nych łań­cu­chach dostaw i inwa­zję Rosji na Ukrainę.

Fre­eland powie­dzia­ła, że cho­ciaż Kana­da ma naj­niż­szy sto­su­nek dłu­gu do PKB w G7, chce, aby dług się zmniej­szył i doda­ła, że „pan­de­micz­ny dług musi być i zosta­nie spłacony”.

Po prze­mó­wie­niu mini­ster finan­sów kon­ser­wa­tyw­ni posło­wie Dan Albas i Gérard Del­tell wyda­li oświad­cze­nie , że wysił­ki Fre­elan­du, aby uczy­nić życie bar­dziej przy­stęp­nym, tyl­ko pogor­szą sytuację.

„To wadli­we podej­ście eko­no­micz­ne nisz­czy zarob­ki cięż­ko pra­cu­ją­cych Kana­dyj­czy­ków i igno­ru­je naj­bar­dziej pod­sta­wo­wą zasa­dę eko­no­mii: że wydat­ki pod­czas kry­zy­su infla­cyj­ne­go będą tyl­ko napę­dzać infla­cję” – czy­ta­my w oświadczeniu.