Bia­ło­ruś i Rosja inte­gru­ją gospodarki

W czwar­tek na Krem­lu Wła­di­mir Putin i Alek­sandr Łuka­szen­ko zatwier­dzi­li 28 pro­gra­mów pogłę­bie­nia inte­gra­cji Rosji i Bia­ło­ru­si. W pią­tek pre­mie­rzy obu kra­jów poin­for­mo­wa­li, cze­go doty­czą zatwier­dzo­ne pro­gra­my. Z ich komu­ni­ka­tu wyni­ka, że oba kra­je przy­stą­pią do inte­gro­wa­nia swo­ich gospo­da­rek. Nie ma mowy o inte­gra­cji politycznej.

W komu­ni­ka­cie pre­mie­rów Micha­iła Miszu­sti­na i Roma­na Gołow­czen­ki po posie­dze­niu Rady Mini­strów Pań­stwa Związ­ko­we­go Rosji i Bia­ło­ru­si wymie­nio­no 28 punk­tów, któ­re mają sta­no­wić głów­ne kie­run­ki inte­gra­cji Rosji i Białorusi.

Punk­ty od 1 do 8 doty­czą inte­gra­cji w sfe­rze makro­eko­no­micz­nej i finan­so­wej. Oba kra­je mają dążyć do „zbli­że­nia poli­ty­ki makro­eko­no­micz­nej”, har­mo­ni­za­cji poli­ty­ki pie­nięż­nej i nad­zo­ru makro­osz­częd­no­ścio­we­go, regu­la­cji i kon­tro­li dewi­zo­wych, wyma­gań w zakre­sie zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa infor­ma­cji w sek­to­rze finan­so­wym (w tym har­mo­ni­za­cji prze­pi­sów kre­dy­to­wych i ogól­nie ryn­ku finan­so­we­go) a tak­że wyma­gań w zakre­sie zwal­cza­nia pra­nia pie­nię­dzy i ter­ro­ry­zmu finan­so­we­go. Zin­te­gro­wa­ne mają zostać sys­te­my w zakre­sie kra­jo­wych sys­te­mów kart płat­ni­czych, sys­te­my prze­ka­zy­wa­nia komu­ni­ka­tów i roz­li­czeń finan­so­wych a tak­że wdro­żo­ny mię­dzy­na­ro­do­wy stan­dard komu­ni­ka­tów finan­so­wych. Nastą­pi też har­mo­ni­za­cja wyma­gań w zakre­sie ochro­ny praw kon­su­men­tów usług finan­so­wych i inwe­sto­rów oraz prze­ciw­dzia­ła­nia nie­uczci­wym praktykom.

Jak poda­no, do grud­nia 2022 roku ban­ki cen­tral­ne obu kra­jów pod­pi­szą poro­zu­mie­nie o zasa­dach i mecha­ni­zmach har­mo­ni­za­cji poli­ty­ki pie­nięż­no-kre­dy­to­wej. Wcze­śniej, w czwar­tek, Alek­sandr Łuka­szen­ko zaprze­czył, że doj­dzie do przy­ję­cia wspól­nej waluty.

Kolej­ne punk­ty doty­czą uzgod­nień w zakre­sie regu­la­cji pozo­sta­łych dzia­łów gospo­dar­ki. Rosja i Bia­ło­ruś mają zin­te­gro­wać sys­te­my infor­ma­cyj­ne pań­stwo­wych orga­nów regu­la­cyj­nych dot. iden­ty­fi­ko­wal­no­ści towa­rów i zna­ko­wa­nia pro­duk­tów, kon­tro­li fito­sa­ni­tar­nej i kon­tro­li trans­por­tu. Uzgod­nio­no też ujed­no­li­ce­nie regu­la­cji ryn­ku trans­por­to­we­go, w tym taryf przewozowych.

Nastą­pić ma tak­że „har­mo­ni­za­cja” usta­wo­daw­stwa podat­ko­we­go i cel­ne­go oraz współ­pra­ca w dzie­dzi­nie ceł. W sfe­rze podat­ko­wej i cel­nej stro­ny zgo­dzi­ły się m.in. na zawar­cie umów mię­dzy­na­ro­do­wych doty­czą­cych ogól­nych zasad opo­dat­ko­wa­nia podat­ków pośred­nich oraz wpro­wa­dze­nia zin­te­gro­wa­ne­go sys­te­mu admi­ni­stro­wa­nia podat­ka­mi pośred­ni­mi. Uzgod­nio­no rów­nież ujed­no­li­ce­nie prze­pi­sów księ­go­wych i spo­rzą­dza­nia spra­woz­dań księgowych

Rosja i Bia­ło­ruś utwo­rzą jed­no­li­te ryn­ki gazu, ropy naf­to­wej i pro­duk­tów naf­to­wych oraz ener­gii elek­trycz­nej. Zasa­dy funk­cjo­no­wa­nia i regu­la­cji jed­no­li­te­go ryn­ku gazu mają zostać opra­co­wa­ne do lip­ca 2022 roku. Do ​​koń­ca 2023 r. na nastą­pić ujed­no­li­ce­nie prze­pi­sów w zakre­sie ener­ge­ty­ki jądrowej.

Oba kra­je mają pro­wa­dzić jed­no­li­tą poli­ty­kę prze­my­sło­wą i zbli­żo­ną” poli­ty­kę rol­ną. Zasa­dy dostę­pu do zamó­wień i zaku­pów rzą­do­wych mają być jed­no­li­te, podob­nie jak prze­pi­sy w dzie­dzi­nie ochro­ny kon­su­men­tów, zasa­dy kon­ku­ren­cji czy regu­la­cje w han­dlu i gastro­no­mii, czy dzia­łal­no­ści turystycznej.

Jeden z punk­tów mówi o kształ­to­wa­niu jed­no­li­tych zasad funk­cjo­no­wa­nia jed­no­li­te­go ryn­ku łącz­no­ści i infor­ma­ty­za­cji. Nastą­pi m.in. znie­sie­nie roamin­gu pomię­dzy Rosją a Białorusią

W ostat­nim punk­cie stro­ny uzgod­ni­ły opra­co­wa­nie wspól­nych podejść do har­mo­ni­za­cji usta­wo­daw­stwa w zakre­sie poli­ty­ki spo­łecz­nej i pracy.

Pro­gra­my inte­gra­cyj­ne muszą jesz­cze zostać zatwier­dzo­ne przez Naj­wyż­szą Radę Pań­stwo­wą Związ­ku Bia­ło­ru­si i Rosji. Jej naj­bliż­sze posie­dze­nie odbę­dzie się 4 listo­pa­da. Następ­nie, jak mówił Łuka­szen­ko, nastą­pi dosto­so­wa­nie usta­wo­daw­stwa kra­jo­we­go i dwu­stron­nych umów.

Roz­mo­wy nt. inte­gra­cji Rosji i Bia­ło­ru­si toczy­ły się z prze­rwa­mi od trzech lat. Od koń­ca 2018 roku wła­dze Rosji naci­ska­ły na Mińsk, by pogłę­bić inte­gra­cję dwóch państw, od cze­go uza­leż­nia­ły udzie­le­nie Bia­ło­ru­si eko­no­micz­ne­go wspar­cia w posta­ci pre­fe­ren­cyj­nych cen sprze­da­wa­ne­go temu kra­jo­wi rosyj­skiej ropy i gazu. Bia­ło­ru­ska opo­zy­cja oba­wia­ła się, że pro­ces „inte­gra­cji” może w prak­ty­ce ozna­czać utra­tę suwe­ren­no­ści Bia­ło­ru­si na rzecz Rosji. W toku roz­mów stro­ny zre­zy­gno­wa­ły z oma­wia­nia inte­gra­cji politycznej.

za Kresy.pl / government.ru