Białoruś i Rosja integrują gospodarki

W czwartek na Kremlu Władimir Putin i Aleksandr Łukaszenko zatwierdzili 28 programów pogłębienia integracji Rosji i Białorusi. W piątek premierzy obu krajów poinformowali, czego dotyczą zatwierdzone programy. Z ich komunikatu wynika, że oba kraje przystąpią do integrowania swoich gospodarek. Nie ma mowy o integracji politycznej.

W komunikacie premierów Michaiła Miszustina i Romana Gołowczenki po posiedzeniu Rady Ministrów Państwa Związkowego Rosji i Białorusi wymieniono 28 punktów, które mają stanowić główne kierunki integracji Rosji i Białorusi.

Punkty od 1 do 8 dotyczą integracji w sferze makroekonomicznej i finansowej. Oba kraje mają dążyć do „zbliżenia polityki makroekonomicznej”, harmonizacji polityki pieniężnej i nadzoru makrooszczędnościowego, regulacji i kontroli dewizowych, wymagań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji w sektorze finansowym (w tym harmonizacji przepisów kredytowych i ogólnie rynku finansowego) a także wymagań w zakresie zwalczania prania pieniędzy i terroryzmu finansowego. Zintegrowane mają zostać systemy w zakresie krajowych systemów kart płatniczych, systemy przekazywania komunikatów i rozliczeń finansowych a także wdrożony międzynarodowy standard komunikatów finansowych. Nastąpi też harmonizacja wymagań w zakresie ochrony praw konsumentów usług finansowych i inwestorów oraz przeciwdziałania nieuczciwym praktykom.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Jak podano, do grudnia 2022 roku banki centralne obu krajów podpiszą porozumienie o zasadach i mechanizmach harmonizacji polityki pieniężno-kredytowej. Wcześniej, w czwartek, Aleksandr Łukaszenko zaprzeczył, że dojdzie do przyjęcia wspólnej waluty.

Kolejne punkty dotyczą uzgodnień w zakresie regulacji pozostałych działów gospodarki. Rosja i Białoruś mają zintegrować systemy informacyjne państwowych organów regulacyjnych dot. identyfikowalności towarów i znakowania produktów, kontroli fitosanitarnej i kontroli transportu. Uzgodniono też ujednolicenie regulacji rynku transportowego, w tym taryf przewozowych.

Nastąpić ma także „harmonizacja” ustawodawstwa podatkowego i celnego oraz współpraca w dziedzinie ceł. W sferze podatkowej i celnej strony zgodziły się m.in. na zawarcie umów międzynarodowych dotyczących ogólnych zasad opodatkowania podatków pośrednich oraz wprowadzenia zintegrowanego systemu administrowania podatkami pośrednimi. Uzgodniono również ujednolicenie przepisów księgowych i sporządzania sprawozdań księgowych

Rosja i Białoruś utworzą jednolite rynki gazu, ropy naftowej i produktów naftowych oraz energii elektrycznej. Zasady funkcjonowania i regulacji jednolitego rynku gazu mają zostać opracowane do lipca 2022 roku. Do ​​końca 2023 r. na nastąpić ujednolicenie przepisów w zakresie energetyki jądrowej.

Oba kraje mają prowadzić jednolitą politykę przemysłową i zbliżoną” politykę rolną. Zasady dostępu do zamówień i zakupów rządowych mają być jednolite, podobnie jak przepisy w dziedzinie ochrony konsumentów, zasady konkurencji czy regulacje w handlu i gastronomii, czy działalności turystycznej.

Jeden z punktów mówi o kształtowaniu jednolitych zasad funkcjonowania jednolitego rynku łączności i informatyzacji. Nastąpi m.in. zniesienie roamingu pomiędzy Rosją a Białorusią

W ostatnim punkcie strony uzgodniły opracowanie wspólnych podejść do harmonizacji ustawodawstwa w zakresie polityki społecznej i pracy.

Programy integracyjne muszą jeszcze zostać zatwierdzone przez Najwyższą Radę Państwową Związku Białorusi i Rosji. Jej najbliższe posiedzenie odbędzie się 4 listopada. Następnie, jak mówił Łukaszenko, nastąpi dostosowanie ustawodawstwa krajowego i dwustronnych umów.

Rozmowy nt. integracji Rosji i Białorusi toczyły się z przerwami od trzech lat. Od końca 2018 roku władze Rosji naciskały na Mińsk, by pogłębić integrację dwóch państw, od czego uzależniały udzielenie Białorusi ekonomicznego wsparcia w postaci preferencyjnych cen sprzedawanego temu krajowi rosyjskiej ropy i gazu. Białoruska opozycja obawiała się, że proces „integracji” może w praktyce oznaczać utratę suwerenności Białorusi na rzecz Rosji. W toku rozmów strony zrezygnowały z omawiania integracji politycznej.

za Kresy.pl / government.ru