Film na temat książ­ki pt. “Michal­kie­wicz. Bio­gra­fia” autor­stwa Toma­sza Cukiernika

W fil­mie wzię­li udział:
Sta­ni­sław Michal­kie­wicz, Janusz Kor­win-Mik­ke, Marian Miszal­ski, Mate­usz Michalkiewicz,
Tomasz Cukier­nik. Źró­dła ilu­stra­cji i zdjęć wyko­rzy­sta­nych w fil­mie: IPN BU 0222/203, “Naj­wyż­szy Czas!”, “Goniec” z Mis­sis­sau­gi, Sta­ni­sław Futo­ma, Krzysz­tof Wojt­kie­wicz, Jacek Sła­wiec, Paweł Ben­disz, Kazi­mierz Fałow­ski, Tomasz Cukiernik.

Książ­ka do naby­cia poprzez stro­nę www.biografiamichalkiewicza.pl