W Izra­elu zano­to­wa­no ponad 10 tys. nowych przy­pad­ków zaka­żeń COVID-19.
Izra­el stał się na począt­ku wrze­śnia kra­jem z naj­wyż­szym wskaź­ni­kiem infek­cji na mieszkańca.
W tej chwi­li w szpi­ta­lach w poważ­nym sta­nie znaj­du­je się 697 pacjentów.
Zobacz tak­że: Wiel­ko­pol­ska: Leka­rze kara­ni za kry­ty­kę szcze­pień na COVID
Z nie­ofi­cjal­nych donie­sień wia­do­mo, że kraj gro­ma­dzi środ­ki oraz pre­pa­ra­ty medycz­ne. Czwar­ta daw­ka szcze­pion­ki w Izra­elu wyda­je się być nie­unik­nio­na pomi­mo zapo­wie­dzi lekarzy.

“Nie wie­my, co się sta­nie. Mam nadzie­ję, że nie doj­dzie do tego w cią­gu sze­ściu mie­się­cy i trze­cia daw­ka będzie dzia­łać dużej” – powie­dział dyrek­tor w izra­el­skim mini­ster­stwie zdro­wia Nachman Ash w radio­wym wywiadzie.
“Izra­el, nie­gdyś lider w świa­to­wym wyści­gu w wal­ce z COVID-19, stał się na począt­ku wrze­śnia kra­jem z naj­wyż­szym wskaź­ni­kiem infek­cji na miesz­kań­ca” – podał Johns Hop­kins Uni­ver­si­ty w Baltimore.

W tej chwi­li w szpi­ta­lach w poważ­nym sta­nie znaj­du­je się 697 pacjen­tów. Od począt­ku pan­de­mii zmar­ło tu na COVID-19 7338 osób. W sobo­tę wykry­to 10 084 nowe przy­pad­ki zaka­żeń, choć zazwy­czaj licz­ba ta pod koniec tygo­dnia się zmniej­sza. Czwar­ta daw­ka szcze­pion­ki powin­na zmo­bi­li­zo­wać rząd do kon­klu­zji nad sku­tecz­no­ścią tych pre­pa­ra­tów medycznych.

Z prze­pro­wa­dzo­nych w sobo­tę 155 871 testów wyni­ka, że zaka­żo­nych jest 6,6 proc. bada­nych osób.

za tvp.info