Bry­tyj­ski mini­ster zdro­wia Sajid Javid poin­for­mo­wał, że tego­rocz­nej zimy na Wyspach będzie miał miej­sce „bar­dzo trud­ny sezon gry­po­wy”. Wyja­śnił, że to pokło­sie tzw. pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa, a kon­kret­nie restryk­cji i zaka­zów wpro­wa­dzo­nych przez rząd, aby jej prze­ciw­dzia­łać, któ­re dopro­wa­dzi­ły do znacz­ne­go spad­ku odpor­no­ści oby­wa­te­li kraju.

Javid w roz­mo­wie z tele­wi­zją Sky News powie­dział, że w naj­bliż­szych dniach w Wiel­kiej Bry­ta­nii roz­pocz­nie się „naj­więk­szy w histo­rii kra­ju pro­gram szcze­pień prze­ciw­ko gry­pie”. Wyja­śnił, że dla osób powy­żej 50. roku życia „zaszcze­pie­nie się prze­ciw­ko gry­pie będzie tak samo waż­ne jak zaszcze­pie­nie się prze­ciw­ko COVID”.

Ze wstęp­nych wyli­czeń rzą­du wyni­ka, że pro­gram szcze­pień prze­ciw­ko gry­pie obej­mie ponad 35 milio­nów ludzi i nie jest wyklu­czo­ne, że licz­ba ta wzro­śnie. Wszyst­ko jest uza­leż­nio­ne od pozio­mu zacho­ro­wań na gry­pę w poszcze­gól­nych gru­pach wie­ko­wych.– Zima, jesień to nie tyl­ko COVID, któ­ry lubi tę część roku – to tak­że inne wiru­sy – mówił Javid. Dodał, że pro­gram szcze­pień prze­ciw­ko gry­pie będzie połą­czo­ny z poda­wa­niem „trze­ciej daw­ki” szcze­pion­ki prze­ciw COVID-19. Jego zda­niem takie dzia­ła­nie pozwo­li zmi­ni­ma­li­zo­wać ryzy­ko kolej­nej fali tzw. pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa i ewen­tu­al­nej epi­de­mii grypy.

– W zeszłym roku ze wzglę­du na wszyst­kie restryk­cje, któ­re zosta­ły wpro­wa­dzo­ne, nie mie­li­śmy zbyt wie­lu zacho­ro­wań na gry­pę. A to ozna­cza, że jest o wie­le mniej odpor­no­ści na gry­pę niż zwy­kle. A wie­my, że w nie­któ­rych latach, w złym sezo­nie gry­po­wym, jak strasz­ne może to być – powie­dział bry­tyj­ski mini­ster zdrowia.

 

Źró­dło: DoRzeczy.pl