W pią­tek 17 wrze­śnia mia­ła miej­sce inter­ne­to­wa pre­mie­ra fil­mu “Powrót do Jedwab­ne­go” Woj­cie­cha Sum­liń­skie­go, któ­ry ma na celu poka­za­nie mecha­ni­zmów słu­żą­cych naci­sko­wi na Pol­skę ws. żądań rosz­cze­nio­wych śro­do­wisk żydow­skich w opar­ciu o spra­wę pogro­mu w Jedwabnem.
Film miał mieć pre­mie­rę w War­szaw­skim kinie “Wisła”, ale to odmó­wi­ło w ostat­niej chwili.

Osta­tecz­nie pre­mie­ra mia­ła miej­sce w Domu Dzien­ni­ka­rza przy ul. Fok­sal w Warszawie.

W cią­gu 16 godzin od pre­mie­ry fil­mu w inter­ne­cie, licz­nik poka­zy­wał ponad 144 tysią­ce odsłon.

REKLAMA