Tacy ludzie jak my powin­ni decy­do­wać o Kanadzie

Andrzej Kumor zachę­ca do udzia­łu w gło­so­wa­niu w wybo­rach fede­ral­nych i wspo­mi­na Jerze­go Targalskiego.
Mimo tego, że wie­lu z nas uwa­ża, iż nie ma na kogo gło­so­wać war­to wziąć udział w gło­so­wa­niu aby poka­zać, że nam zale­ży na Kanadzie.