18 wrze­śnia tysią­ce ludzi w całej Kana­dzie wyszło na uli­ce, aby zapro­te­sto­wać prze­ciw­ko ogra­ni­cze­niom i naka­zom zwią­za­nym z COVID-19, pro­sząc rzą­dy o prze­strze­ga­nie praw wol­no­ści jednostki.

W Van­co­uver tysią­ce zgro­ma­dzi­ły się w Van­co­uver Art Gal­le­ry, aby zapro­te­sto­wać prze­ciw­ko ostat­nim restryk­cjom Kolum­bii Bry­tyj­skiej, w tym nie­daw­ne­mu wpro­wa­dze­niu pasz­por­tów szcze­pion­ko­wych . Wiec ten był jed­nym z kil­ku w całej Kana­dzie i w oko­ło 180 w mia­stach na całym świecie.

Pro­test w Toron­to przy­cią­gnął rów­nież  duże tłu­my prze­ma­wia­li na nim róż­ni mów­cy w tym MPP Rick Nicholls, któ­ry został wyrzu­co­ny z klu­bu PC przez pre­mie­ra Douga For­da za odmo­wę przy­ję­cia szcze­pion­ki prze­ciw COVID-19.

reklama

W wyda­rze­niu w Cal­ga­ry, któ­re mia­ło zgro­ma­dzić oko­ło 1000 osób, uczest­ni­czył przy­wód­ca Par­tii Ludo­wej Kana­dy Maxi­me Bernier.

Impre­zę w Van­co­uver zor­ga­ni­zo­wa­ły Ali­cia John­son i Daniel­le Pistil­li z The Fre­edom Organization.

„Jeste­śmy prze­ciw­ko tyra­nii medycz­nej i prze­ciw­ko dys­kry­mi­na­cji i segre­ga­cji… oraz reto­ry­ce pod­że­ga­nia ludzi “my prze­ciw­ko nim”, powie­dzia­ła John­son. „Obser­wu­je­my teraz, w cza­sie rze­czy­wi­stym, nasz wła­sny rząd fede­ral­ny, któ­ry nakrę­ca ten sam mecha­nizm, aby zwró­cić ludzi jed­nych prze­ciw­ko drugim.

Bert Mayo, eme­ry­to­wa­ny zastęp­ca sze­ry­fa, któ­ry pra­co­wał dla Bri­tish Colum­bia She­riff Servi­ce, prze­ma­wiał w imie­niu Poli­ce on Guard for Thee, orga­ni­za­cji utwo­rzo­nej w 2020 roku przez aktyw­nych i eme­ry­to­wa­nych funk­cjo­na­riu­szy, któ­rzy poczu­li, że ich przy­się­ga prze­strze­ga­nia kon­sty­tu­cji Kana­dy była zagro­żo­na, gdy rzą­dy  zażą­da­ły by poli­cja  egze­kwo­wa­ła  ogra­ni­cze­nia zwią­za­ne z COVID-19.

„Jako orga­ny ści­ga­nia zło­ży­li­śmy przy­się­gę, że będzie­my prze­strze­gać praw i wol­no­ści zawar­tych w Kon­sty­tu­cji” – powie­dział Mayo. „Więc to, co widzie­li­śmy w przy­pad­ku tych środ­ków nad­zwy­czaj­nych, stwa­rza kon­flikt, gdy jeste­śmy pro­sze­ni o ich egze­kwo­wa­nie, a z powo­du przy­się­gi, któ­rą zło­ży­li­śmy, aby prze­strze­gać praw wyni­ka­ją­cych z Kar­ty  powin­ni­śmy odmawiać”.


Obec­ny pasz­port szcze­pion­ko­wy w BC zabra­nia oso­bom, któ­re nie zosta­ły zaszcze­pio­ne, cho­dze­nia do restau­ra­cji, siłow­ni, udzia­łu w wyda­rze­niach spor­to­wych i nawie­dza­nia innych miejsc zwią­za­nych z roz­ryw­ką i uro­czy­sto­ścia­mi. Inspek­tor zdro­wia pro­win­cji przy­wró­cił rów­nież obo­wiąz­ko­we maski w budyn­kach publicz­nych i szcze­pie­nia prze­ciw­ko COVID-19 dla nie­któ­rych osób, takich jak oso­by pra­cu­ją­ce w opie­ce zdro­wot­nej i stu­den­ci miesz­ka­ją­cy w domach uniwersyteckich.

Zarów­no Alber­ta, jak i Saskat­che­wan ogło­si­ły swo­je wer­sje pasz­por­tu szcze­pion­ko­we­go w zeszłym tygo­dniu, do nich dołą­czą Onta­rio, Nowa Szko­cja i Nowa Fun­dlan­dia, któ­re pla­nu­ją wpro­wa­dzić swo­je pasz­por­ty w nad­cho­dzą­cych tygo­dniach. Quebec i Mani­to­ba, wraz z BC, już wpro­wa­dzi­ły pasz­port szczepionek.

 

za Epoch Times