Na uni­wer­sy­te­cie w Per­mie, mie­ście na Przed­ura­lu w Rosji, doszło do strze­la­ni­ny. Część stu­den­tów zamknę­ła się w salach, nie­któ­rzy wyska­ki­wa­li z okien. Spraw­ca strze­la­ni­ny został zneu­tra­li­zo­wa­ny — poda­ła agen­cja Inter­fax, powo­łu­jąc się na źró­dła. MSW potwier­dzi­ło infor­ma­cję o ofia­rach śmier­tel­nych strzelaniny.

Według kana­łu Baza na komu­ni­ka­to­rze Tele­gram ogień otwo­rzył 18-let­ni Timur Bek­man­su­row. Media poda­ły sprzecz­ne donie­sie­nia o napast­ni­ku: według jed­nych był uzbro­jo­ny w broń auto­ma­tycz­ną, według innych — w tzw. broń nieśmiercionośną.

Reklama

Osiem osób zgi­nę­ło w strze­la­ni­nie na tere­nie uni­wer­sy­te­tu w Per­mie — podał Komi­tet Śled­czy Fede­ra­cji Rosyj­skiej. Regio­nal­ne mini­ster­stwo zdro­wia poin­for­mo­wa­ło o 16 ran­nych w strze­la­ni­nie, któ­rej spraw­ca — stu­dent — został zatrzy­ma­ny. (PAP)

js/