Admi­ni­stra­cja Bide­na ogło­si­ła w ponie­dzia­łek, że prze­dłu­ży o kolej­ny mie­siąc ogra­ni­cze­nie podró­ży, któ­re nie są nie­zbęd­ne, na gra­ni­cach lądo­wych z Kana­dą i Mek­sy­kiem. Gra­ni­ce lądo­we pozo­sta­ną zamknię­te dla nie­istot­nych podró­ży do 21 października

Ogra­ni­cze­nia na gra­ni­cach lądo­wych zosta­ły wpro­wa­dzo­ne w mar­cu 2020 r., aby powstrzy­mać roz­prze­strze­nia­nie się COVID-19 i odna­wia­ne są z mie­sią­ca na mie­siąc. 9 sierp­nia Kana­da ogło­si­ła, że ​​tury­ści z USA mogą odwie­dzić ten kraj, jeśli zosta­ną w peł­ni zaszcze­pie­ni prze­ciw­ko wirusowi .

Zamknię­cia nie mają rów­nież wpły­wu na nie­le­gal­ną imi­gra­cję, któ­ra gwał­tow­nie wzro­sła za pre­zy­den­ta Joe Bide­na, ani na dzie­siąt­ki tysię­cy ewa­ku­owa­nych z Afga­ni­sta­nu, z któ­rych nie wszy­scy są testo­wa­ni pod kątem COVID-19 .

Repu­bli­ka­nie i nie­któ­rzy Demo­kra­ci wie­lo­krot­nie kry­ty­ko­wa­li admi­ni­stra­cję Bide­na za kry­zys graniczny.

9 wrze­śnia sekre­tarz bez­pie­czeń­stwa wewnętrz­ne­go Ale­jan­dro May­or­kas powie­dział, że wariant Del­ta opóź­nił otwar­cie gra­nic. „Mie­li­śmy nadzie­ję, że do tej pory otwo­rzy­my podróż przez przej­ścia lądo­we, ale nie­ste­ty z powo­du warian­tu Del­ta opóź­ni­li­śmy to” – odpo­wie­dział May­or­kas na pyta­nie z The Buf­fa­lo News .