Pre­zy­dent Sie­mia­no­wic Ślą­skich mówi NIE segre­ga­cji. “Czas wstać, za pół roku będzie za późno”

W sobo­tę 25 wrze­śnia w Sie­mia­no­wi­cach Ślą­skich powstał ogól­no­pol­ski ruch spo­łecz­ny Pol­ska Jest Jed­na. Jest to pró­ba zin­te­gro­wa­nia wszyst­kich śro­do­wisk wol­no­ścio­wych w Pol­sce. Głów­nym zało­ży­cie­lem ruchu jest Rafał Piech, pre­zy­dent Sie­mia­no­wic Śląskich.

Dzi­siaj jest czas, kie­dy każ­dy z nas musi wstać z fote­la. To jest ten moment, za pół roku będzie już za póź­no. Nie będzie­my mówi­li o wol­nej Pol­sce, nie będzie­my mówić o wol­ny świe­cie. Dzi­siaj musi­my się zmo­bi­li­zo­wać siłą milio­nów Pola­ków i powie­dzieć segre­ga­cji sani­tar­nej nie. Dzi­siaj musi­my się łączyć, za pół roku będzie póź­no – zaape­lo­wał Rafał Piech, pre­zy­dent Sie­mia­no­wic Śląskich.

– Dzi­siaj z mia­sta Woj­cie­cha Kor­fan­te­go, z Sie­mia­no­wic Ślą­skich pły­nie głos na całą Pol­skę, głos oddol­ny. To wła­śnie dzi­siaj two­rzy się siła, któ­rej zada­niem będzie roz­pa­lić do dzia­ła­nia i połą­czyć milio­ny Pola­ków – mówił pre­zy­dent Rafał Piech.
– Do nie­daw­na wszy­scy byli­śmy roz­bi­ci i podzie­le­ni. Dzi­siaj nad­szedł czas, aby­śmy wszy­scy połą­czy­li siły i zaczę­li dzia­łać ponad podzia­ła­mi. Dla­te­go, że Pol­ska jest jed­na – dodał.

– Dzi­siaj widzi­my jak Pola­cy są roz­bi­ci i skłó­ce­ni, chcą nas podzie­lić na zaszcze­pio­nych i nie­zasz­cze­pio­nych. Taki jest cel i takie jest ich dzia­ła­nie, a my takie­mu dzia­ła­niu mówi­my sta­now­cze nie – powie­dział pre­zy­dent Piech.
Ruch powstał, aby wal­czyć z segre­ga­cją sanitarną
– Jeste­śmy tutaj dzi­siaj aby wal­czyć o wol­ność, o nasze pra­wa. Przede wszyst­kim po to, żeby wal­czyć z segre­ga­cją sani­tar­ną. Obie­cy­wa­no nam, że nie będzie przy­mu­su szcze­pień. A jaka jest róż­ni­ca pomię­dzy przy­mu­sem bez­po­śred­nim, a pośred­nim? Jeże­li oso­ba, któ­ra boi się i oba­wia przy­jąć ten pre­pa­rat, już za chwi­lę będzie mia­ła pro­ble­my w pra­cy, nie będzie mogła wejść do urzę­du, szpi­ta­la, skle­pu, kościo­ła czy restau­ra­cji. Czy to nie jest przy­mus? To jest przy­mus pośred­ni – oznajmił.
„Oba­wia­my się przy­jąć ten preparat”
– My nie jeste­śmy prze­ciw­ni­ka­mi szcze­pień, nie byli­śmy i nie będzie­my. Oba­wia­my się przy­jąć ten pre­pa­rat, nie wie­my jakie będą kon­se­kwen­cje, jakie będą skut­ki za mie­siąc, za dwa czy za kil­ka­na­ście. Tego nie wie­my – mówił. – Dzia­ła­my ponad podzia­ła­mi i mamy jeden cel. Tym celem jest wal­ka o wol­ność, o nasze pra­wa i wal­ka z segre­ga­cją sani­tar­ną – kon­ty­nu­ował swo­je wystą­pie­nie włodarz.

– Dzi­siaj jest czas, kie­dy każ­dy z nas musi wstać z fote­la. To jest ten moment, za pół roku będzie już za póź­no. Nie będzie­my mówi­li o wol­nej Pol­sce, nie będzie­my mówić o wol­ny świe­cie. Dzi­siaj musi­my się zmo­bi­li­zo­wać siłą milio­nów Pola­ków i powie­dzieć segre­ga­cji sani­tar­nej nie. Dzi­siaj musi­my się łączyć – zaape­lo­wał Rafał Piech pre­zy­dent, Sie­mia­no­wic Śląskich.
Wię­cej na stro­nie polskajestjedna.com.pl

Za Face­bo­ok — Grze­gorz Pła­czek — Kobiór