Kana­dyj­czy­cy Micha­el Kovrig i Micha­el Spa­vor wylą­do­wa­li w Cal­ga­ry krót­ko przed godzi­ną 8 rano ET na pokła­dzie samo­lo­tu Chal­len­ger Kró­lew­skich Kana­dyj­skich Sił Powietrz­nych. Pre­mier Justin Tru­de­au i mini­ster spraw zagra­nicz­nych Marc Gar­ne­au byli na lot­ni­sku, aby powi­tać dwóch męż­czyzn, któ­rzy przy­le­cie­li z Chin wraz z amba­sa­do­rem Domi­ni­kiem Bartonem.

Tru­de­au ogło­sił w pią­tek wie­czo­rem, że obaj są poza chiń­ską prze­strze­nią powietrz­ną, zale­d­wie kil­ka godzin po odrzu­ce­niu spra­wy eks­tra­dy­cyj­nej prze­ciw­ko dyrek­to­ro­wi Huawei Meng Wanzhou.

„Ci dwaj męż­czyź­ni prze­szli przez nie­wia­ry­god­nie trud­ną pró­bę” – powie­dział Tru­de­au w pią­tek. „Przez ostat­nie 1000 dni wyka­za­li się siłą, wytrwa­ło­ścią, odpornością”.

reklama

Kovrig, dyplo­ma­ta, i Spa­vor, przed­się­bior­ca, któ­ry pra­co­wał w Korei Pół­noc­nej i Chi­nach, zosta­li po raz pierw­szy zatrzy­ma­ni w grud­niu 2018 r. – tuż po tym, jak Meng został aresz­to­wa­ny w Kana­dzie w imie­niu władz USA. Ich zatrzy­ma­nie jest powszech­nie uwa­ża­ne za akcję odwe­to­wą w odpo­wie­dzi na aresz­to­wa­nie dyrek­to­ra Huawei.

Chiń­skie wła­dze kon­se­kwent­nie zaprze­cza­ły jed­nak jako­by spra­wy były ze sobą powią­za­ne. W sobot­nim oświad­cze­niu chiń­skie mini­ster­stwo spraw zagra­nicz­nych stwier­dzi­ło, że zarzu­ty wobec Meng zosta­ły „sfa­bry­ko­wa­ne”.

Prze­ma­wia­jąc wcze­śniej przed budyn­kiem sądu w Van­co­uver po umo­rze­niu jej spra­wy o eks­tra­dy­cję, Meng podzię­ko­wa­ła sądo­wi i rzą­do­wi kana­dyj­skie­mu za „pod­trzy­my­wa­nie rzą­dów pra­wa”. „Jestem rów­nież wdzięcz­na kana­dyj­skie­mu spo­łe­czeń­stwu i przy­ja­cio­łom z mediów za waszą tole­ran­cję. Prze­pra­szam za spo­wo­do­wa­ne nie­do­god­no­ści” – powiedziała.

Zda­niem komen­ta­to­rów zwol­nie­nia w Chi­nach i Kana­dzie przy­po­mi­na­ją  wymia­ny szpie­gów i dysy­den­tów z cza­sów zim­nej wojny.
Tru­de­au powie­dział, że powrót tak “dwóch Micha­elów” był dla rzą­du prio­ry­te­tem poli­ty­ki zagra­nicz­nej.  Ale pre­mier odrzu­cił w pią­tek pyta­nia o to, jak powrót dwóch męż­czyzn wpły­nie na sto­sun­ki Kana­dy z Chi­na­mi. „Prze­sła­nie dla Chin jest pro­ste: nie mamy pro­ble­mu z tym, że jeste­ście super­mo­car­stwem. Ale tak dłu­go, jak prze­strze­ga­cie trak­ta­tów mię­dzy­na­ro­do­wych, zobo­wią­zań mię­dzy­na­ro­do­wych i nie anga­żu­je­cie się w tak­ty­kę zastra­sza­nia” – powie­dział Trudeau