Gdy wymie­nia­ne jest imię moje­go ojca, to wspo­mi­na­my jed­no­cze­śnie człon­ków i dzia­ła­czy Soli­dar­no­ści Wal­czą­cej — powie­dział w nie­dzie­lę w Jędrze­jo­wie (woj. świę­to­krzy­skie) pre­mier Mate­usz Mora­wiec­ki w cza­sie uro­czy­sto­ści odsło­nię­cia tabli­cy poświę­co­nej zmar­łe­mu w 2019 r. Kor­ne­lo­wi Morawieckiemu.

“Mój ojciec miał wiel­kie marze­nia, oj, wiel­kie napraw­dę. Trud­ne do wyobra­że­nia i nie bał się ich reali­zo­wać. (…) Nicze­go się nie bał, niko­go się nie bał. Wiem to dosko­na­le — znam go i zna­łem bar­dzo dobrze” — powie­dział Morawiecki.

Pre­mier pod­kre­ślił, że jego ojciec był skrom­ny. “I dla­te­go cie­szę się, kie­dy jego imię jest wymie­nia­ne, to wspo­mi­na­my jed­no­cze­śnie też człon­ków i dzia­ła­czy Soli­dar­no­ści Wal­czą­cej, bo to byli ludzie wol­ni, ludzie, któ­rzy kocha­li wol­ność, ale też tą wol­ność mie­li w ser­cach i byli wewnętrz­ne wol­ni w znie­wo­lo­nym kra­ju” — zazna­czył Mora­wiec­ki. W jego oce­nie mie­li wie­le polo­tu i odwagi.

“Kie­dy myślę o Soli­dar­no­ści Wal­czą­cej jed­nak, kie­dy myślę o dzia­ła­niu tych ludzi u boku moje­go ojca, ale też jak­że roz­sia­nych po całej Pol­sce wów­czas w latach ’80, to docho­dzę do wnio­sku, że wła­śnie oni do dzi­siaj prze­cho­wu­ją w ser­cach, ale też w swo­ich czy­nach ide­ały Sierp­nia” — wska­zał. Pre­mier powie­dział, że zawo­ła­nie wol­ność i soli­dar­ność jest dro­go­wska­zem dla jego jego rządu.

Rodzi­na Mora­wiec­kich wywo­dzi się z zie­mi jędrze­jow­skiej — dokład­nie z Nawa­rzyc w gmi­nie Wodzi­sław. Pra­pra­dzia­dek pre­mie­ra Mora­wiec­kie­go był tam pisa­rzem gminnym. 

Tabli­ca upa­mięt­nia­ją­ca ojca pre­mie­ra, Kor­ne­la Mora­wiec­kie­go powsta­ła z ini­cja­ty­wy świę­to­krzy­skie­go posła i wice­mi­ni­stra spraw zagra­nicz­nych Pio­tra Wawrzyka.

Pra­dzia­dek pre­mie­ra Mate­usza Mora­wiec­kie­go, dzia­dek świę­tej pamię­ci mar­szał­ka senio­ra Kor­ne­la Mora­wiec­kie­go – Michał Mora­wiec­ki był też przed stu laty jed­nym z zało­ży­cie­li stra­ży pożar­nej w Nawa­rzy­cach, któ­ra wła­śnie obcho­dzi 100-lecie działalności.

pap/goniec/echodnia.eu