Prze­cięt­ny Kana­dyj­czyk spę­dza w intre­ne­cie jed­ną czwar­tą swo­je­go życia, wyni­ka z badań prze­pro­wa­dzo­nych przez Nor­dVPN. To dokład­nie 22 lata 2 mie­sią­ce i 12 dni, w odnie­sie­niu do śred­niej ocze­ki­wa­nej dłu­go­ści życia Kana­dyj­czy­ków wyno­szą­cej 82 lata. W cią­gu tygo­dnia prze­cięt­na oso­ba spę­dza 49 godzin uży­wa­jąc inter­ne­tu, czy­li dwa dni. Z tych 49 godzin oko­ło 11 przy­pa­da na czas w pra­cy, a pozo­sta­łe na inne aktyw­no­ści. W cią­gu roku wycho­dzi 104 dni.

Więk­szość z tego cza­su przy­pa­da na oglą­da­nie fil­mów i pro­gra­mów telewizyjnych.

Daniel Mar­ku­son, eks­pert ds. pry­wat­no­ści z Nor­dVPN, pod­kre­śla, że wciąż nie­wie­le osób zwra­ca uwa­gę na bez­pie­czeń­stwo i dane prze­ka­zy­wa­ne róż­nym stro­nom czy apli­ka­cjom. Tym­cza­sem pod­czas wie­lu godzin spę­dza­nych w inter­ne­cie zwięk­sza się ryzy­ko cybe­ra­ta­ku. A inter­ne­to­wi prze­stęp­cy widząc, ile cza­su ludzie spę­dza­ją w sie­ci, oczy­wi­ście zwie­lo­krot­nia­ją swo­je wysiłki.

W cza­sie tygo­dnia prze­cięt­ny Kana­dyj­czyk przez 2 godzi­ny i 31 minut robi zaku­py w inter­ne­cie, przez 8 godzin i 19 minut oglą­da pro­gra­my tele­wi­zyj­ne, przez 6 godzin i 22 minu­ty korzy­sta z mediów spo­łecz­no­ścio­wych, przez 4 godzi­ny i 11 minut słu­cha muzy­ki, przez 6 godzin i 5 minut oglą­da fil­my, przez 2 godzi­ny i 5 minut wyko­nu­je czyn­no­ści zwią­za­ne z “admi­ni­stra­cją życio­wą”, przez 2 godzi­ny szu­ka róż­nych tre­ści, przez 1 godzi­nę i 57 minut pro­wa­dzi roz­mo­wy wideo, przez 2 godzi­ny i 21 minut gra, przez 1 godzi­nę i 36 minut uczy się, przez 1 godzi­nę i 21 minut szu­ka prze­pi­sów kuli­nar­nych oraz przez 14 godzin i 14 minut pracuje.

Ankie­ta zosta­ła prze­pro­wa­dzo­na w dniach 23–30 sierp­nia wśród osób w wie­ku od 18 do 72 lat.