Urzęd­ni­cy ds. zdro­wia w Onta­rio zale­ci­li, aby oso­by w wie­ku od 18 do 24 lat otrzy­ma­ły raczej szcze­pion­kę Pfi­zer COVID-19 zamiast Moderna.

Obie szcze­pion­ki są uwa­ża­ne za bez­piecz­ne i sku­tecz­ne, ale pro­win­cyj­ni eks­per­ci ds. zdro­wia zauwa­ży­li nie­co więk­szą czę­stość wystę­po­wa­nia zapa­le­nia mię­śnia ser­co­we­go i zapa­le­nia osier­dzia po szcze­pie­niu szcze­pion­ką Moderna.

Sta­ny te są rzad­ki­mi, ale poważ­ny­mi przy­pad­ka­mi obrzę­ku ser­ca i wystę­pu­ją czę­ściej u mło­dych osób doro­słych — zwłasz­cza mło­dych mężczyzn.

reklama

Ryzy­ko roz­wo­ju zapa­le­nia mię­śnia ser­co­we­go lub zapa­le­nia osier­dzia po dru­giej daw­ce pre­pa­ra­tu Moder­na u mło­dych męż­czyzn w tej gru­pie wie­ko­wej sza­cu­je się na oko­ło 1 na 5000.

Dla porów­na­nia, ryzy­ko zwią­za­ne z dru­gą daw­ką Pfi­ze­ra wyno­si oko­ło 1 na 28 000.

Te obli­cze­nia zosta­ły wyko­na­ne po poda­niu 96 000 dawek szcze­pio­nek mRNA mło­dym męż­czy­znom w Onta­rio mię­dzy 1 czerw­ca a 7 sierpnia.

„Więk­szość zgło­szo­nych przy­pad­ków była łagod­na, a oso­by szyb­ko wra­ca­ły do ​​zdro­wia, zwy­kle za pomo­cą leków prze­ciw­za­pal­nych” – poin­for­mo­wa­li eksperci.

W Onta­rio nie zgło­szo­no żad­nych zgo­nów z powo­du zapa­le­nia mię­śnia ser­co­we­go lub zapa­le­nia osier­dzia. Obja­wy cho­ro­by obej­mu­ją ból w klat­ce pier­sio­wej, dusz­ność, nie­re­gu­lar­ne bicie ser­ca lub koła­ta­nie ser­ca i zmęczenie.

„Obja­wy zwy­kle poja­wia­ją się w cią­gu tygo­dnia po szcze­pie­niu, czę­ściej po dru­giej dawce”.

Urzęd­ni­cy twier­dzą, że oso­by, któ­re prze­szły ponad trzy tygo­dnie po szcze­pie­niu bez żad­nych obja­wów, powin­ny mieć pew­ność, że póź­niej nie wystą­pią zapa­le­nie mię­śnia ser­co­we­go lub zapa­le­nie osierdzia.

Eks­per­ci ds. zdro­wia z Onta­rio pod­kre­śli­li, pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej, że zaszcze­pie­nie się jest nadal wła­ści­wym wybo­rem, ponie­waż zacho­ro­wa­nie na COVID-19 stwa­rza znacz­nie poważ­niej­sze ryzy­ko dla zdrowia.

Urzęd­ni­cy twier­dzą, że oso­bom w wie­ku od 18 do 24 lat, któ­re otrzy­ma­ły pierw­szą daw­kę pre­pa­ra­tu Moder­na i cze­ka­ją na dru­gą daw­kę, zale­ca się wybór fir­my Pfi­zer. Oso­by w tym prze­dzia­le wie­ko­wym, któ­re chcą otrzy­mać dru­gą daw­kę Moder­ny, mogą to zro­bić, o ile są poin­for­mo­wa­ne o ryzy­ku zapa­le­nia mię­śnia ser­co­we­go i zapa­le­nia osierdzia.

Pod­czas począt­ko­we­go pośpie­chu  rząd Onta­rio zachę­cał ludzi do przyj­mo­wa­nia jakiej­kol­wiek szcze­pion­ki, któ­rą im zaofe­ro­wa­no, i mie­szał i dopa­so­wy­wał Pfi­ze­ra i Moder­nę, ponie­waż są one  podobne.

Obec­nie pro­win­cja twier­dzi, że w Onta­rio dostęp­nych jest ponad 2,7 milio­na szcze­pio­nek fir­my Pfi­zer, co ozna­cza, że ​​jest pod ręką mnó­stwo poda­ży, aby mieć moż­li­wość preferencji.

Nie do koń­ca wia­do­mo, dla­cze­go zapa­le­nie mię­śnia ser­co­we­go i zapa­le­nie osier­dzia wystę­pu­ją czę­ściej u mło­dych męż­czyzn. Ale urzęd­ni­cy służ­by zdro­wia twier­dzą, że mło­dzi męż­czyź­ni są rów­nież bar­dziej nara­że­ni na cho­ro­by ser­ca z innych przy­czyn, takich jak infek­cje wirusowe.