Pre­mier Izra­ela tłu­ma­czy dla­cze­go zaszcze­pio­nych jest wię­cej w szpi­ta­lach niż nie zaszcze­pio­nych, ci pierw­si mają fał­szy­we poczu­cie bez­pie­czeń­stwa pod­czas gdy sku­tecz­ność ochro­ny ich szcze­pio­nek male­je i anga­żu­ją się w ryzy­kow­ne rodza­je aktyw­no­ści, pod­czas gdy ci nie­zasz­cze­pie­ni sie­dzą gdzieś tam w ukry­ciu, bojąc się, że się zarażą…
Dla­te­go zaszcze­pie­ni dwie­ma daw­ka­mi powin­ni uwa­żać na sie­bie i natych­miast się zaszczepić

Zak­tu­ali­zo­wa­ne dane Mini­ster­stwa Zdro­wia opu­bli­ko­wa­ne w sobo­tę wie­czo­rem wyka­za­ły, że w ten week­end potwier­dzo­no ponad 10 000 nowych przy­pad­ków koro­na­wi­ru­sa – 4863 w pią­tek i kolej­ne 5344 od północy.

Licz­ba poważ­nych spraw wzro­sła do 717, po spad­ku poni­żej 700 na począt­ku mie­sią­ca. Spo­śród osób w cięż­kim sta­nie 195 było pod­łą­czo­nych do respiratorów.

Licz­ba ofiar śmier­tel­nych wynio­sła do 7507.

Łącz­nie w Izra­elu jest 84 527 aktyw­nych przy­pad­ków, a od począt­ku pan­de­mii potwier­dzo­no 1 219 374 zakażeń.

Dane Mini­ster­stwa poka­za­ły rów­nież, że wskaź­nik R – licz­ba nowych przy­pad­ków wyni­ka­ją­cych z każ­dej infek­cji koro­na­wi­ru­sem – ponow­nie spadł poni­żej 1. Każ­da cyfra powy­żej 1 ozna­cza, że ​​roz­prze­strze­nia­nie się wiru­sa przy­spie­sza, pod­czas gdy każ­dy odczyt poni­żej 1 wska­zu­je na ustę­po­wa­nie zachorowalności.

Według mini­ster­stwa, 6 061 244 Izra­el­czy­ków otrzy­ma­ło co naj­mniej jed­ną daw­kę szcze­pion­ki prze­ciw­ko koro­na­wi­ru­so­wi, 5 574 359 otrzy­ma­ło dwie daw­ki, a 3 031 423 otrzy­ma­ło zastrzyk przy­po­mi­na­ją­cy. — dane z 18 września.