Kana­da uczci dziś 30 wrze­śnia pierw­szy Naro­do­wy Dzień Praw­dy i Pojed­na­nia, upa­mięt­nia­ją­cy tra­ge­dię rdzen­nych miesz­kań­ców i dzie­ci, któ­re zmar­ły cho­dząc do  szkół rezydenckich.

Rząd fede­ral­ny ogło­sił nowe usta­wo­we świę­to w czerw­cu, aby upa­mięt­nić histo­rię i trwa­ją­cy wpływ szkół, w któ­rych rdzen­ne dzie­ci zosta­ły ode­rwa­ne od swo­ich rodzin i asymilowane.

Utwo­rze­nie nowe­go fede­ral­ne­go świę­ta usta­wo­we­go zosta­ło zatwier­dzo­ne przez Par­la­ment po tym, jak Tk’emlúps te Secwépemc First Nation potwier­dził odkry­cie oko­ło 200 poten­cjal­nych miejsc pochów­ku, praw­do­po­dob­nie dzie­ci, na tere­nie daw­nej szko­ły  w Kam­lo­ops, BC

Kil­ka tygo­dni póź­niej Cowes­sess First Nation ogło­sił wstęp­ne odna­le­zie­nie 751 nie­ozna­ko­wa­nych gro­bów na cmen­ta­rzu w pobli­żu daw­nej szko­ły Marie­val na wschód od Regi­ny. Od tego cza­su ziden­ty­fi­ko­wa­no ponad 300 innych poten­cjal­nych miejsc pochów­ku, a w całej Kana­dzie trwa­ją poszukiwania.

Pod­czas gdy odkry­cia zaszo­ko­wa­ły wie­lu i dopro­wa­dzi­ły do ​​obu­rze­nia na całym świe­cie, rdzen­ni miesz­kań­cy i adwo­ka­ci twier­dzą, że od daw­na wia­do­mo byłoi mówio­no o tym, że nie­któ­re dzie­ci, któ­re zosta­ły odsu­nię­te od swo­ich rodzin i zmu­szo­ne do uczęsz­cza­nia do szkół z inter­na­tem, nigdy nie wró­ci­ły z powro­tem do domu.

W 2017 roku posłan­ka z Saskat­che­wan Geo­r­gi­na Joli­bo­is przed­sta­wi­ła usta­wę  aby Naro­do­wy Dzień Praw­dy i Pojed­na­nia stał się ofi­cjal­nym świętem.

Dwa lata wcze­śniej Komi­sja Praw­dy i Pojed­na­nia, usta­no­wio­na w celu zba­da­nia nad­użyć sys­te­mu szkół rezy­den­cyj­nych, wezwa­ła rząd fede­ral­ny do usta­no­wie­nia jako usta­wo­we­go świę­ta Naro­do­we­go Dnia Praw­dy i Pojednania

5 czerw­ca 2021 r. usta­wa C‑5, któ­ra usta­no­wi­ła usta­wo­we świę­to dla upa­mięt­nie­nia tra­gicz­nej spu­ści­zny szkół rezy­denc­kich w Kanadzie.

Pier­wot­ną pro­po­no­wa­ną datą był 21 czerw­ca — Naro­do­wy Dzień Lud­no­ści Rdzen­nej. Jed­nak po kon­sul­ta­cjach z rdzen­ny­mi gru­pa­mi  usta­lo­no datę 30 września.

 

Nowe usta­wo­we świę­to doty­czy miejsc pra­cy pod­le­ga­ją­cych regu­la­cjom fede­ral­nym, co ozna­cza, że ​​30 wrze­śnia fede­ral­ne urzę­dy pań­stwo­we, ban­ki i urzę­dy pocz­to­we będą zamknię­te jed­nak Alber­ta, Saskat­che­wan, New Brun­swick, Quebec i Onta­rio zde­cy­do­wa­ły się nie uzna­wać 30 wrze­śnia za usta­wo­we święto

za cbc