Woj­ciech Sum­liń­ski, autor biją­ce­go rekor­dy popu­lar­no­ści fil­mu “Powrót do Jedwab­ne­go” w roz­mo­wie z “Goń­cem” dzię­ku­je kana­dyj­skim widzom, pro­si o wspar­cie w wal­ce z kłam­stwem, opo­wia­da na jakie trud­no­ści natra­fia i z czym wią­że nadzieje.
link do filmu: