Izra­el dodał szcze­pie­nia przy­po­mi­na­ją­ce do swo­jej „zie­lo­nej prze­pust­ki” COVID-19, któ­ra jest wyma­ga­na, aby wejść do restau­ra­cji, klu­bów, siłow­ni, hote­li i wie­lu innych miejsc.

Nowe zasa­dy zosta­ły ogło­szo­ne 3 paź­dzier­ni­ka obec­nie tzw zie­lo­na prze­pust­ka będzie dostęp­na   dla osób, któ­re otrzy­ma­ły trze­cią daw­kę zatwier­dzo­nej przez rząd szcze­pion­ki COVID-19 lub nie­daw­no wyzdro­wia­ły z choroby.

Nowy sys­tem Izra­ela zastą­pi poprzed­ni, któ­ry wyma­gał tyl­ko dwóch szcze­pień, aby kwa­li­fi­ko­wać się do zie­lo­nej prze­pust­ki. Zgod­nie z nowy­mi prze­pi­sa­mi oby­wa­te­le Izra­ela będą musie­li udo­wod­nić, że otrzy­ma­li zastrzyk przy­po­mi­na­ją­cy po tym, jak ich poprzed­nie dwie daw­ki wyga­sły po sze­ściu miesiącach.

Reklama

Zgod­nie z komu­ni­ka­tem pra­so­wym izra­el­skie­go Mini­ster­stwa Zdro­wia, oso­by, któ­re nie zde­cy­du­ją się na zastrzyk przy­po­mi­na­ją­cy, nadal mogą wejść do loka­li z nega­tyw­nym wyni­kiem testu PCR lub testu antygenowego .

Nowe zasa­dy ozna­cza­ją, że ​​oko­ło dwóch milio­nów ludzi ryzy­ku­je utra­tę pasz­por­tów szcze­pień w nad­cho­dzą­cych dniach, jeśli nie otrzy­ma­ją trze­ciej daw­ki. Spo­wo­do­wa­ło to maso­we demon­stra­cje w całym kra­ju prze­ciw­ko nowe­mu systemowi.

Oko­ło 37 pro­cent z 9,4 milio­na miesz­kań­ców Izra­ela otrzy­ma­ło zastrzyk przy­po­mi­na­ją­cy. W ostat­nich dniach licz­ba pacjen­tów hospi­ta­li­zo­wa­nych   i będą­cych w cięż­kim sta­nie spada