W Niem­czech wpro­wa­dzo­no żół­te pla­kiet­ki iden­ty­fi­ku­ją­ce zaszcze­pio­nych. „Zosta­łem zaszcze­pio­ny”. W środ­ku: wize­ru­nek strzy­kaw­ki w kolo­rze sygna­ło­wej czer­wie­ni. T

Zda­niem kry­ty­ków przy­po­mi­na­ją one pla­kiet­ki sto­so­wa­ne przez hitle­row­ców dla ozna­ko­wa­nia Żydów