WINDSOR, ONTARIO — Szpi­ta­le w Wind­sor w Onta­rio zwol­ni­ły z pra­cy kil­ka­dzie­siąt pra­cow­ni­ków pra­cow­ni­ków, któ­rzy nie są zaszcze­pie­ni prze­ciw COVID-19

Jeśli ci pra­cow­ni­cy nie otrzy­ma­li pierw­szej daw­ki szcze­pion­ki prze­ciw­ko COVID-19 do 7 paź­dzier­ni­ka, ich umo­wa o pra­cę zosta­ła rozwiązana;

4155 lub 98,5%   pra­cow­ni­ków  jest w peł­ni zaszcze­pio­nych, a 57 pra­cow­ni­ków nie .

„Ist­nie­ją   róż­ne powo­dy, nie­któ­re oso­by uwie­rzy­ły w dez­in­for­ma­cję, nie­któ­re z nich uwa­ża­ją, że szcze­pion­ki są eks­pe­ry­men­tal­ne, mimo że zosta­ły zatwier­dzo­ne przez Health Cana­da” – powie­dzia­ła pre­zes i dyrek­tor gene­ral­na szpi­ta­li w  Wind­sor Jani­ce Kaffer.

„Inni po pro­stu nie chcie­li sto­so­wać się do poli­ty­ki, któ­rą uwa­ża­li za sprzecz­ną z ich pra­wem do samo­dziel­ne­go podej­mo­wa­nia decyzji”.