Kil­ka tygo­dni przed osta­tecz­nym ter­mi­nem naka­zu ujaw­nie­nia przez pra­cow­ni­ków mia­sta Mis­sis­sau­gi sta­tu­su szcze­pień na COVID-19 i wymo­gu peł­ne­go zaszcze­pie­nia, bur­mistrz Bon­nie Crom­bie oświad­czy­ła, że ​​mia­sto nie jest zde­cy­do­wa­ne jakie i czy w ogó­le podej­mie dzia­ła­nia dys­cy­pli­nar­ne w celu wyeg­ze­kwo­wa­nia tego obo­wiąz­ku od per­so­ne­lu i wolontariuszy .

Crom­bie powie­dzia­ła  7 paź­dzier­ni­ka, że ​​mia­sto  zasta­na­wia się nad poten­cjal­ny­mi dzia­ła­nia­mi dys­cy­pli­nar­ny­mi wobec pra­cow­ni­ków, któ­rzy albo odmó­wią peł­ne­go zaszcze­pie­nia, albo ujaw­nią swój sta­tus szcze­pień do 31 paź­dzier­ni­ka, po wia­do­mo­ści, że Toron­to może zwol­nić pra­cow­ni­ków, któ­rzy tego nie zrobią.

W obec­nej sytu­acji pra­cow­ni­cy Mis­sis­sau­ga, w tym człon­ko­wie rady miej­skiej , któ­rzy nie udo­wod­ni­li, że są w peł­ni zaszcze­pie­ni na COVID-19, będą musie­li zapła­cić i przed­sta­wić nega­tyw­ne wyni­ki testów, aby móc poja­wić się w pra­cy po 1 listopada.

Reklama

Jeśli nie zosta­ną w peł­ni zaszcze­pie­ni, pra­cow­ni­cy mia­sta będą musie­li rów­nież wziąć udział w sesji edu­ka­cyj­nej doty­czą­cej szczepień.

Do tej pory mia­sto Toron­to przy­ję­ło wobec swo­ich pra­cow­ni­ków tward­szą linią niż Mis­sis­sau­ga. W komu­ni­ka­cie  z 6 paź­dzier­ni­ka Toron­to zapo­wia­da, że pra­cow­ni­cy, któ­rzy nie ujaw­ni­li swo­je­go sta­tu­su szcze­pień lub nie zosta­ną w peł­ni zaszcze­pie­ni prze­ciw­ko COVID-19 do tygo­dnia 1 listo­pa­da, zosta­ną zawie­sze­ni bez wyna­gro­dze­nia na sześć tygodni.

Jeśli pra­cow­ni­cy Toron­to nie dostar­czą dowo­du, że są w peł­ni zaszcze­pie­ni do 13 grud­nia, zosta­ną  zwol­nie­ni napi­sa­no w komunikacie.

Crom­bie powie­dział, że Mis­sis­sau­ga przy­glą­da się poli­ty­ce Toron­to i innych jurys­dyk­cji i będzie podej­mo­wać decy­zje w spra­wie innych poten­cjal­nych dzia­łań dys­cy­pli­nar­nych w nad­cho­dzą­cych tygodniach.

„Nie zamie­rzam wypo­wia­dać się na temat tego, czy przyj­mie­my takie samo podej­ście, jak w Toron­to” – powie­dzia­ła. „Ale oce­nia­my sytu­ację i zawsze może­my doko­nać ponow­nej oceny”.