Zmar­ła Filo­me­na Lesz­czyń­ska, zna­na jako „Bab­cia Filo­me­na”. Mia­ła 81 lat. O jej śmier­ci poin­for­mo­wa­ła  Redu­ta Dobre­go Imie­nia. Filo­me­na Lesz­czyń­ska od lat wal­czy­ła z oskar­że­nia­mi o pamięć swo­je­go stry­ja Edwar­da Mali­now­skie­go, któ­re­go w książ­ce autor­stwa Bar­ba­ry Engel­king i Andrze­ja Gra­bow­skie­go „Dalej jest noc” oskar­żo­no o wyda­wa­nie Żydów pod­czas II woj­ny światowej.

Pro­ces ws. „Dalej jest noc” roz­po­czął się w paź­dzier­ni­ku 2019 r. Pomó­wie­nie to – w oce­nie Lesz­czyń­skiej – doty­czy­ło opi­sa­nej przez prof. Engel­king histo­rii Este­ry Sie­mia­tyc­kiej, któ­rej Mali­now­ski oca­lił życie.

Sąd Ape­la­cyj­ny w War­sza­wie orzekł w sierp­niu tego roku, że prof. Engel­king i prof. Gra­bow­ski nie muszą prze­pra­szać za stwier­dze­nia z książ­ki „Dalej jest noc”. Wyrok jest pra­wo­moc­ny. Tym samym sąd uwzględ­nił ape­la­cję bada­czy i zmie­nił wcze­śniej­szy wyrok, zgod­nie z któ­rym histo­ry­cy mie­li prze­pro­sić za infor­ma­cje z tej publi­ka­cji. Sędzia Joan­na Wiśniew­ska-Sadom­ska zauwa­ży­ła, że sąd nie prze­są­dził o pra­wi­dło­wo­ści spor­nych wyni­ków badań, ponie­waż oce­na meto­do­lo­gii badań histo­rycz­nych, kry­ty­ka czy wery­fi­ka­cja źró­deł nie jest przed­mio­tem postę­po­wa­nia przed sądem.

reklama

Z bólem zawia­da­mia­my, że w dniu 8. paź­dzier­ni­ka 2021 r. w wie­ku 81 lat ode­szła do Domu Ojca ś.p. pani Filo­me­na Lesz­czyń­ska, świa­dek histo­rii, bojow­nicz­ka o praw­dę — napi­sa­no na Twit­te­rze RDI. Popro­szo­no tak­że o modli­twę za duszę tej nie­zwy­kłej osoby

 

Źró­dło: PolskieRadio24.pl, wPolityce.pl pch24.pl