Nie­stru­dzo­na pro­pa­ga­tor­ka pamię­ci o Kre­sach i emi­gra­cji wojen­nej, wie­lo­let­nia dzia­łacz­ka Fun­da­cji Mic­kie­wi­cza, autor­ka — wraz z mężem Krzysz­to­fem — książ­ki „Kre­so­wia­nie za oce­anem”, pol­ska patriot­ka Anna Alwast  ode­szła do Pana, w nie­dzie­lę 10 paź­dzier­ni­ka w szpi­ta­lu w Gdań­sku, gdzie prze­by­wa­ła od sobo­ty. Ode­szła nagle.


Ocal­my dzie­dzic­two Kre­sów – O nowej książ­ce „Kre­so­wia­nie za oce­anem” z Auto­ra­mi roz­ma­wia Andrzej Kumor