Tele­wi­zja CBC uży­ła mane­ki­na zamiast pacjen­ta, aby poka­zać zatło­czo­ny oddział OIOM.

CBC zosta­ła przy­ła­pa­na na uży­wa­niu atra­py  zamiast rze­czy­wi­ste­go pacjen­ta w odcin­ku rze­ko­mo doku­men­tu­ją­cym „wzrost licz­by pacjen­tów na oddzia­łach inten­syw­nej tera­pii w szpi­ta­lach w Edmonton”.

W pro­gra­mie moż­na zoba­czyć mane­ki­na w peł­nym szpi­tal­nym ubra­niu, w łóż­ku na OIOM-ie, pod­łą­czo­ne­go do respi­ra­to­ra LIFEPAK.

Jak wska­zu­je   , Ezra Levant, Rebel News, któ­re poda­ły tę infor­ma­cję nie jest jasne, kto sta­ran­nie zaaran­żo­wał tę sce­nę — „pań­stwo­wy nadaw­ca czy mini­ster­stwo zdrowia”.

Pod­czas gdy prze­pi­sy doty­czą­ce pry­wat­no­ści zabra­nia­ją sta­cjom  poka­zy­wa­nia twa­rzy pacjen­tów bez ich zgo­dy, to fakt, że CBC nie zna­la­zło ani jed­ne­go pacjen­ta, któ­ry chciał­by wypo­wie­dzieć się na temat tra­gicz­nych warun­ków w szpi­ta­lach Alber­ty, jest zastanawiający.

Ponie­waż twa­rze pacjen­tów są czę­sto zama­za­ne, ta sztucz­ka rodzi pyta­nie: „Ile razy CBC oszu­ki­wa­ło opi­nię publicz­ną za pomo­cą manekina?”.

Co wię­cej, sko­ro szpi­ta­le są tak prze­cią­żo­ne, to powsta­je pyta­nie skąd mają dodat­ko­we łóż­ka i apa­ra­tu­rę dla mane­ki­nów na OIOM i jak znaj­du­ją czas na two­rze­nie tak wyszu­ka­nych aranżacji?