Sta­ny Zjed­no­czo­ne od 8 listo­pa­da mają ponow­nie otwo­rzyć swo­je gra­ni­ce dla w peł­ni zaszcze­pio­nych podróż­nych  i szcze­pie­nia prze­ciw­ko Covid będą wyma­ga­ne od  podró­żu­ją­cych samo­lo­tem, samo­cho­dem lub pro­mem pasażerskim.

Oso­by podró­żu­ją­ce samo­lo­tem będą musia­ły oka­zać dowód szcze­pie­nia po przy­by­ciu do USA, i nadal będą musia­ły poka­zać nega­tyw­ny wynik testu na COVID-19 przed odlo­tem, wyko­na­ny w cią­gu trzech dni przed wej­ściem na pokład. Ta sama zasa­da  doty­czy podróż­nych przy­la­tu­ją­cych do Kana­dy z USA

Oso­by podró­żu­ją­ce, któ­re nie są nie­zbęd­ne, prze­kra­cza­jąc gra­ni­cę lądo­wą, będą zobo­wią­za­ne do oka­za­nia dowo­du szcze­pie­nia lub zaświad­cze­nia o sta­tu­sie szcze­pie­nia na żąda­nie funk­cjo­na­riu­sza gra­nicz­ne­go, ale w prze­ci­wień­stwie do osób podró­żu­ją­cych samo­lo­tem nie będzie wyma­ga­ne oka­za­nie ujem­ne­go wyni­ku testu na COVID-19.

Wie­le szcze­gó­łów jest wciąż usta­la­nych przez ame­ry­kań­skie Cen­trum Kon­tro­li Cho­rób (CDC). Obej­mu­je to rodzaj doku­men­ta­cji, któ­ra zosta­nie zaak­cep­to­wa­na w celu udo­wod­nie­nia sta­tu­su szcze­pie­nia podróż­ne­go oraz tego, czy podróż­ni z mie­sza­ny­mi daw­ka­mi szcze­pion­ki COVID-19 zosta­ną uzna­ni za w peł­ni zaszczepionych.

Jed­nak CDC poin­for­mo­wa­ło odpo­wied­nie linie lot­ni­cze, że każ­da szcze­pion­ka zatwier­dzo­na w USA, a tak­że szcze­pion­ki zatwier­dzo­ne do uży­cia w nagłych wypad­kach przez Świa­to­wą Orga­ni­za­cję Zdro­wia, będą akcep­to­wa­ne do podró­ży lotniczych.