Po tym, jak wywa­lo­no z TVPiS Ziem­kie­wi­cza za kry­ty­kę poli­ty­ki PiS wobec rol­nic­twa, Pospie­szal­skie­go za roz­mo­wę z naukow­ca­mi mają­cy­mi inne zda­nie w spra­wie covid niż PiS, z PiS-owskiej TV Repu­bli­ki wywa­lo­no Ewę Stan­kie­wicz za kwe­stio­no­wa­nie nisz­cze­nia przez PiS pol­skiej ener­ge­ty­ki. W obro­nie zna­nej dzien­ni­kar­ki przed­sta­wi­cie­le śro­do­wisk patrio­tycz­nych wysto­so­wa­li list otwarty.

W ape­lu w obro­nie Ewy Stan­kie­wicz moż­na przeczytać:

„My, niżej pod­pi­sa­ni, wyra­ża­my obu­rze­nie z powo­du zawie­sze­nia cyklicz­ne­go autor­skie­go pro­gra­mu redak­tor Ewy Stan­kie­wicz »Otwar­tym tek­stem«, cie­szą­ce­go się od lat dużym uzna­niem widzów TV Republika.

REKLAMA

Ostat­nim pro­gra­mem, któ­re­go zwia­stun wyemi­to­wa­ła TV Repu­bli­ka, miał być odci­nek, w któ­rym gościem Ewy Stan­kie­wicz był mini­ster Piotr Naim­ski, a tema­tem – bez­pie­czeń­stwo ener­ge­tycz­ne Pol­ski. Od nagłe­go wstrzy­ma­nia emi­sji minę­ły kolej­ne tygo­dnie, w cią­gu któ­rych nie uka­zał się żaden odci­nek „Otwar­tym tek­stem”, co świad­czy o zdję­ciu cyklu z ramów­ki. Do chwi­li obec­nej nie poda­no żad­nych uza­sad­nio­nych powo­dów takiej decy­zji ani for­mal­nie jej nie ogłoszono.

Szcze­gól­nie bole­sny jest fakt, iż Ewa Stan­kie­wicz nale­ży do współ­za­ło­ży­cie­li TV Repu­bli­ka! Jej gorą­cy apel o two­rze­nie nie­za­leż­nej tele­wi­zji wygło­szo­ny pod­czas pikie­ty pod TVP we wrze­śniu 2012 roku oraz roz­po­czę­ta przez nią zbiór­ka fun­du­szy na ten cel wal­nie przy­czy­ni­ły się powsta­nia TV Repu­bli­ka. „Powsta­nie tej tele­wi­zji to wiel­ka nadzie­ja na posze­rze­nie sfe­ry wol­no­ści sło­wa i prze­ła­ma­nie barie­ry spój­nej pro­pa­gan­dy naj­więk­szych mediów w Pol­sce”.- pisa­ła Ewa Stan­kie­wicz w liście otwar­tym 23.12.2012 r., by w 2013 r. zostać jed­nym z dyrek­to­rów nowo utwo­rzo­nej stacji.

Ewa Stan­kie­wicz od wie­lu lat udo­wad­nia, że tro­skę o Pol­skę i nie­za­leż­ność poglą­dów sta­wia ponad oso­bi­ste korzy­ści. Mar­gi­na­li­za­cja i wyklu­cze­nie z głów­ne­go obie­gu medial­ne­go to spraw­dzo­ne spo­so­by na pacy­fi­ka­cję nie­po­kor­nych dzien­ni­ka­rzy. Teraz ta meto­da zosta­ła zasto­so­wa­na w tele­wi­zji pry­wat­nej, zali­cza­nej do tzw. Stre­fy Wol­ne­go Sło­wa, co budzi tym więk­sze oburzenie.

Tele­wi­zja Repu­bli­ka prze­cho­dzi wła­śnie test wia­ry­god­no­ści. Doma­ga­my się przy­wró­ce­nia na ante­nę pro­gra­mu „Otwar­tym tek­stem”, emi­sji zablo­ko­wa­ne­go przez Pre­ze­sa Zarzą­du TV Repu­bli­ka Toma­sza Sakie­wi­cza odcin­ka oraz zagwa­ran­to­wa­nia wol­nej od poli­tycz­nych naci­sków pra­cy redak­tor Ewy Stankiewicz.

Doma­ga­my się we wszyst­kich mediach, a przede wszyst­kim tych patrio­tycz­nych, prze­strze­ga­nia wol­no­ści sło­wa oraz swo­bo­dy dzien­ni­ka­rza w docie­ka­niu i przed­sta­wia­niu prawdy”.

Popar­cie dla ape­lu moż­na prze­sy­łać na adres mailo­wy: bronimyewystankiewicz@gmail.com

Apel pod­pi­sa­li:

prof. Andrzej Nowak – histo­ryk, Kawa­ler Orde­ru Orła Bia­łe­go (Kra­ków)

dr hab. inż. Piotr Wita­kow­ski — eme­ryt. prof. AGH, orga­ni­za­tor czte­rech Kon­fe­ren­cji Smo­leń­skich w latach 2012–2015 (War­sza­wa)

Andrzej Roz­pło­chow­ski – sygna­ta­riusz poro­zu­mie­nia Sierp­nia 1980 r. w Hucie Kato­wi­ce, jeden z przy­wód­ców NSZZ Soli­dar­ność, wie­lo­let­ni wię­zień poli­tycz­ny PRL

Adam Mace­doń­ski – zało­ży­ciel pierw­sze­go Komi­te­tu Katyń­skie­go w PRL w 1978 r., uczest­nik ROP­CiO, inter­no­wa­ny, arty­sta gra­fik (Kra­ków)

Nina Milew­ska — w jaw­nej opo­zy­cji od 1976 r., współ­za­ło­ży­ciel­ka KPN, prze­śla­do­wa­na w sta­nie wojen­nym (Gdańsk)

Adam Gaj­kow­ski — Pre­zes Fede­ra­cji Pol­skich Orga­ni­za­cji w Nowej Połu­dnio­wej Walii, wię­zień poli­tycz­ny (Austra­lia)

dr Adam Wędry­cho­wicz — lekarz, poseł na sejm II kaden­cji, Prze­wod­ni­czą­cy Rady Poli­tycz­nej Ruchu Odbu­do­wy Pol­ski (ROP) Jana Olszew­skie­go (Gli­wi­ce)

dr hab. Józef Bryn­kus — prof. Uni­wer­sy­te­tu Peda­go­gicz­ne­go w Kra­ko­wie, wice­prze­wod­ni­czą­cy Komi­sji Uczel­nia­nej NSZZ „Soli­dar­ność”, poseł na Sejm VIII kaden­cji w Klu­bie Kukiz15 (Wado­wi­ce)

dr Boh­dan Urban­kow­ski – pisarz, poeta, filo­zof, od lat 70-tych uczest­nik nur­tu nie­pod­le­gło­ścio­we­go (War­sza­wa)

dr Adam San­dau­er — wię­zio­ny w 1968 r, uczest­nik opo­zy­cji nie­pod­le­gło­ścio­wej, hono­ro­wy Prze­wod­ni­czą­cy Sto­wa­rzy­sze­nia Pri­mum Non Noce­re (War­sza­wa)

dr Justy­na Chłap-Nowa­ko­wa – polo­nist­ka, histo­ryk lite­ra­tu­ry (Kra­ków)

dr Marek Bate­ro­wicz – poeta, pisarz, tłu­macz (Austra­lia)

Jan Pospie­szal­ski – dzien­ni­karz i publi­cy­sta, muzyk i kom­po­zy­tor (War­sza­wa)

Woj­ciech Wencel – poeta, publi­cy­sta, kry­tyk lite­rac­ki (Gdańsk)

dr Her­bert Kopiec — pra­cow­nik nauko­wy Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go zwol­nio­ny z racji poglą­dów z pra­cy, autor prac z kla­sy­ki peda­go­gi­ki (Kato­wi­ce)

dr Hen­ryk Krzy­ża­now­ski – Aka­de­mic­ki Klub Oby­wa­tel­ski im. Lecha Kaczyń­skie­go (Poznań)

dr Józef Wie­czo­rek – pra­cow­nik nauko­wy UJ zwol­nio­ny w sta­nie wojen­nym, opo­zy­cjo­ni­sta anty­ko­mu­ni­stycz­ny, foto­re­por­ter, publi­cy­sta (Kra­ków)

Adam Słom­ka – wię­zień poli­tycz­ny, dzia­łacz KPN-Nie­złom­ni i Soli­dar­no­ści Wal­czą­cej, pro­wa­dzi Cen­trum Ści­ga­nia Zbrod­nia­rzy Komunistycznych

Janusz Walen­ty­no­wicz – syn śp. Anny Walen­ty­no­wicz, współ­za­ło­ży­ciel­ki Wol­nych Związ­ków Zawo­do­wych, dzia­łacz­ki NSZZ „Soli­dar­ność”, Damy Orde­ru Orła Białego

Ryszard Gro­madz­ki – dzien­ni­karz, Pol­skie Radio 24, tygo­dnik „Do Rzeczy”

Janusz Ole­wiń­ski – dzia­łacz nie­pod­le­gło­ścio­wy, wię­zień PRL, prze­wod­ni­czą­cy Ogól­no­pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Inter­no­wa­nych i Repre­sjo­no­wa­nych (Sie­dl­ce)

Krzysz­tof Bzdyl – uczest­nik ROP­CiO, zało­ży­ciel KPN, dru­karz, wię­zień poli­tycz­ny od grud­nia 1980 r. na Rako­wiec­kiej, czło­nek Mało­pol­skiej rady ds. osób repre­sjo­no­wa­nych przy wojewodzie

Lidia Soko­łow­ska-Cybart – praw­nik, lin­gwi­sta, dzia­łacz­ka polo­nij­na (Kana­da)

Alek­san­der Ryb­czyń­ski – poeta, pisarz, twór­ca por­ta­lu Pol­ska-Cana­da Maga­zyn Twór­czy (Kana­da)

dr Woj­ciech Roha­tyn Popkie­wicz – pie­śniarz, pisarz, fil­mo­wiec, Sto­wa­rzy­sze­nie Soli­dar­ni 2010 (Wro­cław)

Marian Stach – kon­spi­ra­tor KPN, uwię­zio­ny w sta­nie wojen­nym wyro­kiem Józe­fa Iwul­skie­go pre­ze­sa Sądu Najwyższego

Bogu­sław Bar­don — Pierw­szy Prze­wod­ni­czą­cy Regio­nu NSZZ „Soli­dar­ność” Zie­mia Opol­ska, KPN, wię­zień poli­tycz­ny. Prze­wod­ni­czą­cy Woje­wódz­kiej Rady ds. dzia­ła­czy opozycji

Zyg­munt Mier­nik — inter­no­wa­ny za dzia­łal­ność nie­pod­le­gło­ścio­wą, koor­dy­na­tor sto­wa­rzy­sze­nia Ruch Kon­tro­li Sądów (Dąbro­wa Górnicza)

Wie­sław Ukle­ja — dzia­łacz nie­pod­le­gło­ścio­wy, wię­zień poli­tycz­ny PRL (Opo­le)

Jan Świ­toń — czło­nek zało­ży­ciel pierw­sze­go w PRL Komi­te­tu Wol­nych Związ­ków Zawo­do­wych (WZZ) w 1977 r. w Katowicach

Maria Doro­ta Pień­kow­ska – poet­ka (War­sza­wa)

Mar­ta Berow­ska – poet­ka, pisar­ka (War­sza­wa)

Sła­wo­mir Matusz – poeta, kry­tyk lite­rac­ki, dzien­ni­karz (Sosno­wiec)

Sta­ni­sła­wa Korol­kie­wicz — prze­wod­ni­czą­ca pod­la­skiej rady ds. repre­sjo­no­wa­nych przy woje­wo­dzie, uczest­nik kon­spi­ra­cji antykomunistycznej

Grze­gorz Kuter­man­kie­wicz – b. dzia­łacz pod­zie­mia nie­pod­le­gło­ścio­we­go, czło­nek SDP, Sto­wa­rzy­sze­nie Soli­dar­ni 2010 (War­sza­wa)

Janusz Faty­ga — praw­nik, uczest­nik ROP­CiO, KPN, inter­no­wa­ny, dorad­ca ZR NSZZ „Soli­dar­ność” Zie­mia Łódzka

Paweł Zdun – Ruch Kon­tro­li Wybo­rów (War­sza­wa)

Danu­ta Soja — wię­zień poli­tycz­ny PRL, koor­dy­na­tor mia­stecz­ka pod Sądem Naj­wyż­szym pn. „Uwol­nić Mier­ni­ka – zamknąć Mich­ni­ka!” (Kosza­lin)

Jaro­sław Rolew­ski — uczest­nik zma­gań o wol­ność sło­wa w PRL, wydaw­ca pod­ziem­nej pra­sy KPN, wię­zień poli­tycz­ny (Poznań)

Krzysz­tof Nowa­kow­ski — prze­wod­ni­czą­cy Klu­bu Wię­zio­nych i repre­sjo­no­wa­nych (Bia­ły­stok)

Prze­my­sław Sytek — poseł na Sejm I kaden­cji, dzia­łacz nie­pod­le­gło­ścio­wy NZS i „Soko­ła”, inży­nier i eko­no­mi­sta (Poznań)

Cze­sław Buk­siń­ski – puł­kow­nik LWP, a zara­zem taj­ny dzia­łacz KPN, Komen­dant Głów­ny odbu­do­wa­ne­go w kon­spi­ra­cji Związ­ku „Strze­lec­kie­go” (Prze­myśl)

Wła­dy­sław Olszew­ski — major, zwol­nio­ny z LWP za udział w Mar­szu I Kom­pa­nii Kadro­wej w 1981 r. i pie­lę­gno­wa­nie tra­dy­cji II RP, pro­wa­dził w PRL kurs ofi­cer­ski instruk­to­rów „Strzel­ca” w para­fii u ks. A. Choj­nac­kie­go (Kry­ni­ca).

Zyg­munt Korus — wię­zień PRL od 1968 r. za udział w Mię­dzy­uczel­nia­nym Komi­te­cie Straj­ko­wym, zało­ży­ciel Klu­bu Gaze­ty Pol­skiej w Chorzowie

Ryszard Pie­kart – wię­zień poli­tycz­ny PRL, sygna­ta­riusz powsta­nia Kon­fe­de­ra­cji Pol­ski Nie­pod­le­głej w 1979r. (Sie­dl­ce)

Andrzej Zdun – uczest­nik opo­zy­cji w PRL, Sto­wa­rzy­sze­nie Ruch Kon­tro­li Wybo­rów – Ruch Kon­tro­li Wła­dzy RKW (powiat Legionowski)

Michał Mirec­ki – uczest­nik Grup Opo­ru „Soli­dar­ni” i pod­ziem­ne­go Radia, tro­pi­ciel bez­kar­nych zbrod­nia­rzy komu­ni­stycz­nych (War­sza­wa)

Euge­niusz Szo­stak – anty­ko­mu­ni­sta, uwię­zio­ny na Rako­wiec­kiej w 1964 r. za kon­spi­ra­cję mło­dzie­żo­wą (War­sza­wa)

Bogu­sław Porow­ski – dru­karz opo­zy­cji od 1978 r, na Rako­wiec­kiej wie­zio­ny w 1985 r, Soli­dar­ność Wal­czą­ca (War­sza­wa)

Jerzy Andrzej Zim­ny – pra­cow­nik NSZZ „Soli­dar­ność” i KOW­ZaP w 1981 r., wię­zień poli­tycz­ny PRL, Ruch Edu­ka­cji Naro­do­wej (Czę­sto­cho­wa)

Ewa Kiślak — wię­zień poli­tycz­ny PRL, koor­dy­na­tor mia­stecz­ka pod Sądem Naj­wyż­szym pn. „Uwol­nić Mier­ni­ka – zamknąć Mich­ni­ka” (Czę­sto­cho­wa)

Tade­usz Dud­kie­wicz — dele­gat na I Kra­jo­wy Zjazd NSZZ „Soli­dar­ność”, inter­no­wa­ny, repre­sjo­no­wa­ny w III RPRL (Radom­sko)

Jerzy Skwi­row­ski — KPN Żory, orga­ni­za­tor straj­ku na kopal­ni ZMP w 1988 r. , zwol­nio­ny z pra­cy z wil­czym bile­tem, uczest­nik gło­dów­ki 11 XI 1988 r. w kate­drze w Kato­wi­cach po pobi­ciu przez ZOMO.

Leszek Frą­czek – kon­spi­ra­cyj­na Soli­dar­ność Wal­czą­ca (Kato­wi­ce)

Agniesz­ka Żurek – dzien­ni­kar­ka (War­sza­wa)

Paweł Lenar­to­wicz – kol­por­ter opo­zy­cji, uczest­nik mia­stecz­ka pro­te­stu anty­ko­mu­ni­stów pod Sądem Naj­wyż­szym, Sto­wa­rzy­sze­nie pra­wo dziec­ka do oboj­ga rodzi­ców (War­sza­wa)

Krzysz­tof Biń­kow­ski – kon­spi­ra­cyj­ny KPN Radom, Zwią­zek Piłsudczyków

Nata­lia Tar­czyń­ska – Sto­wa­rzy­sze­nie Soli­dar­ni 2010, Ruch Kon­tro­li Wybo­rów (Wro­cław)

Han­na Dobro­wol­ska – dzien­ni­kar­ka, czło­nek SDP, Sto­wa­rzy­sze­nie Soli­dar­ni 2010, Ruch Kon­tro­li Wybo­rów (War­sza­wa)

Zyg­munt Rosiak — wię­zień poli­tycz­ny, nurt nie­pod­le­gło­ścio­wy od 1979 r. (War­sza­wa)

Hali­na Spa­sow­ska — dzia­łacz opo­zy­cji nie­pod­le­gło­ścio­wej 1980–1990, kone­ser sztu­ki (Wro­cław)

Andrzej Dombro­wicz — dzia­łacz nie­pod­le­gło­ścio­wy (War­sza­wa)

Tomasz Małek – Sto­wa­rzy­sze­nie Soli­dar­ni 2010, Ruch Kon­tro­li Wybo­rów (Wro­cław)

Hen­ryk Micha­łow­ski – wete­ran kon­spi­ra­cji anty­ko­mu­ni­stycz­nej w Szczecinie

Andrzej Nowa­kow­ski — zało­ży­ciel “Soli­dar­no­ści” w Wado­wi­cach i szef MKZ w tym mie­ście w 1981, inter­no­wa­ny (USA)

Jerzy Kowal­ski — dru­karz gdań­skiej opo­zy­cji i pod­zie­mia w latach 1980–90

Arka­diusz Nowa­kow­ski – Sto­wa­rzy­sze­nie Soli­dar­ni 2010, Ruch Kon­tro­li Wybo­rów (Łódź)

Andrzej Adam­czyk — dzia­łacz anty­ko­mu­ni­stycz­ny (Sie­dl­ce)

Agniesz­ka Drozd – Sto­wa­rzy­sze­nie Soli­dar­ni 2010, Ruch Kon­tro­li Wybo­rów (Kra­ków)

Domi­nik Drozd – Sto­wa­rzy­sze­nie Soli­dar­ni 2010, Ruch Kon­tro­li Wybo­rów (Kra­ków)

Mar­cin Bryn­da — dzia­łacz nie­pod­le­gło­ścio­wy w PRL (Szwaj­ca­ria)

Ste­fan Buch­holz — wię­zień poli­tycz­ny PRL (USA)

Wan­da Dombro­wicz — dzia­łacz­ka nie­pod­le­gło­ścio­wa (War­sza­wa)

Tomasz Naru­sze­wicz – Sto­wa­rzy­sze­nie Lubu­sza­nie dla Rzecz­po­spo­li­tej, Sto­wa­rzy­sze­nie Soli­dar­ni 2010, Ruch Kon­tro­li Wybo­rów (Zie­lo­na Góra)

Mak­sy­mi­lian Szy­dłow­ski – wete­ran KPN (Radom)

Maciej Juni­szew­ski — wię­zień poli­tycz­ny, dzia­łacz niepodległościowy

Wie­sław Mazu­rek — Sto­wa­rzy­sze­nie Soli­dar­ni 2010 (War­sza­wa)

Maciej Skar­żew­ski — Sto­wa­rzy­sze­nie Soli­dar­ni 2010 (War­sza­wa)

Sła­wo­mir Kir­kuć — wię­zień poli­tycz­ny PRL (Bar­to­szy­ce)

Jolan­ta Dobrzyń­ska – eks­pert oświa­to­wy, dzia­łacz­ka społeczna

Marek Mil­la­ti — dzia­łacz nie­pod­le­gło­ścio­wy (Sie­dl­ce)

Sta­ni­sław Romań­ski — dzia­łacz „Soli­dar­no­ści”, inter­no­wa­ny (War­sza­wa)

Gra­ży­na Ole­wiń­ska — dzia­łacz­ka nie­pod­le­gło­ścio­wa (Sie­dl­ce)

Andrzej Kor­das – gra­fik, pro­gra­mi­sta, Sto­wa­rzy­sze­nie Soli­dar­ni 2010 (War­sza­wa)

Janusz Sze­pie­tow­ski — dzia­łacz nie­pod­le­gło­ścio­wy, wię­zień poli­tycz­ny (Kana­da)

Tade­usz Świer­czew­ski – Kon­spi­ra­tor Soli­dar­no­ści Wal­czą­cej (Wro­cław)

Artur Maciasz­czyk – KPN Radom, Zwią­zek Piłsudczyków

Zbi­gniew Czer­twan — dzia­łacz opo­zy­cji nie­pod­le­gło­ścio­wej (San­do­mierz)

Moni­ka Bie­niek — Nie­złom­ni (Kra­ków)

Sta­ni­slaw Frej — inter­no­wa­ny w PRL, dzia­łacz polo­nij­ny (Kana­da)

Dariusz Tajch­man — dzia­łacz opo­zy­cji anty­ko­mu­ni­stycz­nej (Kro­sno)

Zdzi­sław Wlisz­czak — dzia­łacz nie­pod­le­gło­ścio­wy, wię­zień poli­tycz­ny (USA)

Andrzej War­cha­łow­ski — czło­nek Komi­sji Kra­jo­wej NSZZ “S”, zało­ży­ciel Soli­dar­no­ści w Ośrod­ku TVP w Kra­ko­wie, internowany

Agniesz­ka Paw­lik-Regul­ska – polo­nist­ka, orga­ni­za­tor­ka kon­cer­tów patrio­tycz­nych (War­sza­wa)

Paluch Euge­niusz — anty­ko­mu­ni­sta (Kiel­ce)

Ber­nard Buj­wic­ki — vice-prze­wod­ni­czą­cy “Soli­dar­no­ści ” Regio­nu Bia­ły­stok w 1981r, inter­no­wa­ny (Nie­wod­ni­ca Kościelna)

Bonek Krzysz­tof — wię­zień poli­tycz­ny PRL (Busko Zdrój)

Maciej Kro­gul­ski — dzia­łacz opo­zy­cji anty­ko­mu­ni­stycz­nej, KPN i NZS (Kato­wi­ce)

Anna Ładziń­ska — Sto­wa­rzy­sze­nie Soli­dar­ni 2010, Ruch Kon­tro­li Wybo­rów (Pień­ków)

Wła­dy­sław Rut­kie­wicz — repre­sjo­no­wa­ny (Kiel­ce)

Mie­czy­sław Liber — dzia­łacz nie­pod­le­gło­ścio­wy (Kury­łów­ka)

Janusz Try­bus — dzia­łacz nie­pod­le­gło­ścio­wy (Wyso­ka)

Woj­ciech Rad­ko­wiak – Sto­wa­rzy­sze­nie Soli­dar­ni 2010, Ruch Kon­tro­li Wybo­rów (Lublin)

Wie­sław Rachwał — uczest­nik wal­ki o wol­ność sło­wa, repre­sjo­no­wa­ny z powo­dów poli­tycz­nych w PRL (Wro­cław)

Piotr Hen­ryk Radow­ski — inży­nier, dzia­łacz KPN, inter­no­wa­ny w grud­niu 1981, zmu­szo­ny do opusz­cze­nia Kra­ju, jeden z lide­rów Polo­nii austriac­kiej (Wie­deń)

Janusz Dani­luk – dzien­ni­karz, uczest­nik mia­stecz­ka pod Sądem Naj­wyż­szym pn. „Uwol­nić Mier­ni­ka – zamknąć Mich­ni­ka” (War­sza­wa)

Zbi­gniew Bagiń­ski – Sto­wa­rzy­sze­nie Soli­dar­ni 2010, Ruch Kon­tro­li Wybo­rów (Lublin)

Syl­we­ster Kru­szew­ski – uczest­nik mia­stecz­ka pod Sądem Naj­wyż­szym w spra­wie deko­mu­ni­za­cji sądów (War­sza­wa)

Tomasz Rząd­kow­ski — poli­gra­fik arty­sta (War­sza­wa)

Maria Maka­re­wicz — Nie­złom­na, uczest­nik mia­stecz­ka pro­te­stu pod SN i Ruchu Kon­tro­li Sądów (War­sza­wa)

Woj­ciech Szla­chet­ko — były redak­tor Tygo­dni­ka Pol­skie­go, Mel­bo­ur­ne, Elstern­wick, Vic.(Kanada)

Zbi­gniew Skow­roń­ski — red. nacz. Pol­sko-polo­nij­nej Gaze­ty Inter­ne­to­wej KWORUM

Marian Kału­ski – dzien­ni­karz i pisarz (Austra­lia)

Boże­na Rat­ter – felie­to­nist­ka (War­sza­wa)

Jolan­ta Skow­ro­nek – Sto­wa­rzy­sze­nie Soli­dar­ni 2010, Ruch Kon­tro­li Wybo­rów (Lublin)

Doro­ta Dziu­ba — Sto­wa­rzy­sze­nie Soli­dar­ni 2010, Ruch Kon­tro­li Wybo­rów (Lublin)

Zuzan­na Stec — Sto­wa­rzy­sze­nie Soli­dar­ni 2010, Ruch Kon­tro­li Wybo­rów (Kar­wi­ca, Ruciane-Nida)

Robert W. Jan­kow­ski — dzia­łacz nie­pod­le­gło­ścio­wy, Aka­de­mic­ki Klub Oby­wa­tel­ski im. Lecha Kaczyń­skie­go (Poznań)

Lech Kraw­czyk — pre­zes Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Gim­na­stycz­ne­go “Sokół Pol­ski 1896” w Austrii, dzia­łacz polo­nij­ny (Wie­deń)

Alex Matwiej­szyn – dzia­łacz polonijny

Alex Oczak — dzia­łacz polonijny

Zofia Kemp – dzia­łacz­ka polo­nij­na (Austra­lia)

Artur Roga­la – dzia­łacz opo­zy­cji Ruch WIP (Kra­ków)

Lidia Baj­kow­ska — dzia­łacz­ka opo­zy­cji nie­pod­le­gło­ścio­wej 1980–1990, peda­gog, pia­nist­ka, autor zna­nych bajek dla dzieci

Maciej Kubli­kow­ski – wice­przew. Oddzia­łu Sie­dl­ce Regio­nu Mazow­sze Inter­no­wa­ny, pobi­ty, hospi­ta­li­zo­wa­ny, dru­karz gazet pod­ziem­nych. Obec­nie Ruchu Edu­ka­cji Naro­do­wej i Ruchu Kon­tro­li Wyborów

Adam Turu­la — histo­ryk, har­cerz, dzien­ni­karz, nie­za­leż­ny pro­du­cent TV

Artur Roga­la — anty­ko­mu­ni­sta, spo­łecz­nik, dzia­łacz WIP (Kra­ków)

Mariusz Nosa­rzew­ski — dzia­łacz opo­zy­cji mło­dzie­żo­wej FMW (Płock)

Tomasz Mia­no­wicz — dzia­łacz opo­zy­cji od lat 70-tych (Wro­cław – Monachium)

Alfred Sur­ma — dzia­łacz kon­spi­ra­cji anty­ko­mu­ni­stycz­nej (Olsz­tyn)

Jani­na Radom­ska — dzia­łacz KPN (Dąbro­wa Górnicza)

Hen­ryk Bąko­wicz — KPN Świętochłowice

bigniew Bryc­ki — anty­ko­mu­ni­sta (Dąbro­wa Górnicza)

Danu­ta Radwań­ska Vol­lus — praw­nik i dzien­ni­karz śled­czy por­ta­lu „Vic­to­ria veri­tas Vin­cit, zało­ży­ciel­ka gru­py„ Spra­wie­dli­wa Ojczy­zna – wal­ka z bez­pra­wiem sądów (Kra­ków)

Sła­wo­mir Różań­ski — weteran

Lech Osi­ko­wicz — dzia­łacz spo­łecz­ny: zwo­len­nik opie­ki naprze­mien­nej rodzi­ców nad dziećmi

Bar­ba­ra Świ­der­ska – che­mik; zawsze jestem z tymi, któ­rzy wal­czą ze złem i są wier­ni hasłu: Bóg — Honor — Ojczyzna!

Jerzy Wno­row­ski – wię­zień sta­li­now­ski (Bia­ły­stok )

Zbi­gniew Galic­ki – dzia­łacz Soli­dar­no­ści, dele­gat Regio­nu Mało­pol­ska, w PRL w opozycji

Dariusz Walu­siak — reży­ser doku­men­ta­li­sta (Kra­ków)

Jarek Gunia – mło­dzie­żo­wa kon­spi­ra­cja w PRL, współ­pra­cow­nik Sła­wo­mi­ra Skrzypka

Zbi­gniew Lisiec­ki — Sto­wa­rzy­sze­nie na rzecz repry­wa­ty­za­cji wła­ści­cie­li II RP

Piotr Świer­czyń­ski — Sto­wa­rzy­sze­nie Soli­dar­ni 2010 (Kato­wi­ce)

Piotr Bachur­ski — Redak­tor Naczel­ny tygo­dni­ka “War­szaw­ska Gazeta”

Robert Bąkie­wicz — Pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia „Marsz Niepodległości”

Paweł Baca — Szef Szta­bu Komen­dy Głów­nej Związ­ku Strze­lec­kie­go “Strze­lec”, uczest­nik opo­zy­cji niepodległościowej.

Raj­mund Pol­lak – jeden z przy­wód­ców NSZZ “Soli­dar­ność” w Fabry­ce Samo­cho­dów Mało­li­tra­żo­wych, autor książ­ki-rapor­tu: “Pola­cy wyklę­ci z FSM za komu­ny i pod­czas wło­skiej inwa­zji” o kuli­sach pry­wa­ty­za­cji, Ruch Kon­tro­li Sądów (Biel­sko-Bia­ła)

Paweł Mil­la — uczest­nik opo­zy­cji anty­ko­mu­ni­stycz­nej w PRL; Sto­wa­rzy­sze­nie RKW Ruch Kon­tro­li Wybo­rów – Ruch Kon­tro­li Wła­dzy (Byd­goszcz)

Alfred Sur­ma — czło­nek zarzą­du koła grodz­kie­go NSZZ Soli­dar­no­ści w Olsz­ty­nie, zało­ży­ciel zarzą­du Woje­wódz­kie­go Soli­dar­no­ści Rol­ni­ków Indy­wi­du­al­nych w Kosza­li­nie. Dzia­łacz opo­zy­cji niepodległościowej.

Lech Osiak — dzia­łacz opo­zy­cji nie­pod­le­gło­ścio­wej i SW przez całe lata 80-te. Współ­or­ga­ni­za­tor straj­ków 1988. (Jastrzę­bie)

Wio­le­ta Osiak — dzia­łacz opo­zy­cji nie­pod­le­gło­ścio­wej 1986–1990

Ste­fan Mazgaj [z mał­żon­ką Zdzi­sła­wą i troj­giem dzie­ci] — działacz

Pierw­szej Soli­dar­no­ści 1980 r., Grud­nia 1981, zało­ży­ciel Klu­bu GP, aktyw­ny w Ruchu Odbu­do­wy Pol­ski, Sto­wa­rzy­sze­nie Soli­dar­ni 2010 (Tychy)

Piotr Cie­szyń­ski — akcjo­na­riusz TV Repu­bli­ka (Poznań)

Jacek Dere­wien­ko – Sto­wa­rzy­sze­nie Solidarni2010, Ruch Kon­tro­li Wyborów

Andrzej Leja — publi­cy­sta i dzien­ni­karz ogól­no­pol­skie­go tygo­dni­ka „War­szaw­ska Gazeta”

Miro­sław Rój-Sar­nec­ki — dzien­ni­karz nie­za­leż­ny, two­rzył media pod­czas straj­ku w gdań­skim Elmo­rze w 1980 r.

Tomasz Hubert Cio­ska — dzia­łacz opo­zy­cji anty­ko­mu­ni­stycz­nej, wice­prze­wod­ni­czą­cy Rady Pro­gra­mo­wej RdR i wice­prze­wod­ni­czą­cy zarzą­du woje­wódz­kie­go RdR, Ruch Kon­tro­li Wyborów

Mar­cin Dybow­ski – Sto­wa­rzy­sze­nie RKW

Janusz Tyd­da – histo­ryk, infor­ma­tyk, Sto­wa­rzy­sze­nie Repu­bli­ka Polonia

Marek Ludwi­kie­wucz

Jan Micha­lak — Wice­pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Nasza Polo­nia „ Austra­lia” , wię­zień poli­tycz­ny w sta­nie wojennym

Wło­dzi­mierz Cyrul­czyk – Sto­wa­rzy­sze­nie Solidarni2010 (Szcze­cin)

Andrzej Dem­biń­ski — nauko­wiec, wydaw­ca nie­pod­le­gło­ścio­wy, ska­za­ny na przy­mu­so­wą emi­gra­cję we Fran­cji , czło­nek kon­spi­ra­cyj­ne­go Komi­te­tu Katyń­skie­go, ofia­ra 5 zama­chów na życie w Pol­sce, Fran­cji i Anglii, fun­da­tor pomni­ka ks. Jerze­go Popie­łusz­ki w Pary­żu, współ­or­ga­ni­za­tor prze­wie­zie­nia i usta­wie­nia w 1991 roku pierw­szych Krzy­ży-Pomni­ków na miej­scach kaź­ni w Char­ko­wie i Mied­no­je (Fran­cja)

Wan­da Makow­ska – Syd­ney, NSW (Austra­lia)

Jacek- Andrzej Mruk — Olsztyn

Sła­wo­mir Winch — prof. SGH

Ewa Sta­si­now­ska — dzia­łacz­ka patrio­tycz­na w Holan­dii, zało­ży­ciel­ka zawie­szo­ne­go przez red. Sakie­wi­cza Klu­bu Gaze­ty Pol­skiej w Amster­da­mie, współ­pra­cow­nicz­ka Redu­ty Obro­ny Dobre­go Imie­nia, były czło­nek Polo­nij­nej Rady Kon­sul­ta­cyj­nej przy Mar­szal­ku Sena­tu (Holan­dia)

Jolan­ta Zieleniak

Dr Syl­wia Gre­da-Bogusz – OAM

Danu­ta Paliń­ska — dr n.med. lekarz psy­chia­tra, tłu­macz lite­ra­tu­ry pol­skiej na j. nor­we­ski (Nor­we­gia)

Rafał Paliń­ski — lekarz psy­chia­tra (Nor­we­gia)

Jacek Kazi­mier­ski – czło­nek Pre­zy­dium i rzecz­nik pra­so­wy Kra­jo­wej KK Drze­wia­rzy NSZZ”S”, uczest­ni­kI Kra­jo­we­go Zjaz­du NSZZ „Soli­dar­ność”, repre­sjo­no­wa­ny w sta­nie wojen­nym, Sto­wa­rzy­sze­nie Soli­dar­ni 2010

Paweł Gór­ni­kow­ski

Zdzi­słąw Ślę­zak – Bielsko-Biała

prof. Woj­ciech Ryp­niew­ski — bio­che­mik, PAN

Mał­go­rza­ta Tederko-Kaczmarek

Woj­ciech Kaczmarek

Kry­sty­na Boń­kow­ska – Soli­dar­ność RKW

Janusz Sta­ni­sław Gajew­ski — repor­ter — doku­men­ta­li­sta, czło­nek Kato­lic­kie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Dzien­ni­ka­rzy. Były prac. Repro­gra­fii IPN (War­sza­wa)

Wie­sław Głów­czyń­ski — mate­ma­tyk, internowany

Łucja Goj – nauczyciel

Piotr Goj – emeryt

Andrzej Pio­trow­ski — Wil­ming­ton, DE (USA)

Andrzej Nowak – były dzia­łacz NSZZ Soli­dar­ność, IV Obszar KPN Lublin, Liga Repu­bli­kań­ska, Zwią­zek Pił­sud­czy­ków (Lublin)

Anto­ni Pyr­kosz — lekarz, dzia­łacz niepodległościowy

Jan Raczyc­ki — wię­zień poli­tycz­ny w PRL, Pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Osób Repre­sjo­no­wa­nych w PRL “Przy­mie­rze” (Byd­goszcz)

dr n. hum. Mał­go­rza­ta Stę­pa – Kraków

Wal­de­mar Bujanowicz

Jolan­ta Malawska

Michał Kuc — Sto­wa­rzy­sze­nie Soli­dar­ni 2010 Sto­wa­rzy­sze­nie Sza­niec (Kra­ków)

Ewa Palu­szek — wię­zień poli­tycz­ny sta­nu wojen­ne­go, Sto­wa­rzy­sze­nie Osób Repre­sjo­no­wa­nych w PRL “Przy­mie­rze” (Byd­goszcz)

Lila Wnuk – Ostrów

Aldo­na Zaor­ska — Redak­tor Naczel­na mie­sięcz­ni­ka “Zaka­za­na Histo­ria”, dzien­ni­kar­ka tygo­dni­ka “War­szaw­ska Gaze­ta” i tele­wi­zji PL1.TV

Ewa Sza­ka­lic­ka — reży­ser­ka, autor­ka fil­mu “Podwój­nie Wyklę­ty”, cór­ka żoł­nie­rza Armii Kra­jo­wej Okrę­gu Nowogródek

Roman Adler — histo­ryk kul­tu­ry pra­cy na zie­miach pol­skich, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem Śląska

Sła­wo­mir Różań­ski — kon­spi­ra­cja nie­pod­le­gło­ścio­wa, obec­nie we wła­dzach Związ­ku Zawo­do­we­go Rol­nic­twa “Samo­obro­na” (Olsz­tyn)

Piotr Hle­bo­wicz — Auto­no­micz­ny Wydział Wschod­ni “Soli­dar­no­ści Wal­czą­cej” (pod­be­ski­dzie)

Wła­dy­sław Pyr­czak — KPN Wieliczka

Andrzej Guż­kow­ski — Soli­dar­ność Wal­czą­ca Zie­mi Gli­wic­kiej , Niezłomni

Urszu­la Can­te­mir — Zarząd Sto­wa­rzy­sze­nia Pokrzyw­dzo­nych przez Orga­na Pań­stwa “STOP KRZYWDZIE!” (Zie­lo­na Góra)

Kazi­mierz Herian — Zarząd Sto­wa­rzy­sze­nia Pokrzyw­dzo­nych przez Orga­na Pań­stwa “STOP KRZYWDZIE!” (Zie­lo­na Góra)

Jan Boda­kow­ski