15 paź­dzier­ni­ka pro­ku­ra­tor gene­ral­ny sta­nu Nebra­ska Doug Peter­son wydał opi­nię praw­ną, zgod­nie z któ­rą pra­cow­ni­cy służ­by zdro­wia w sta­nie Nebra­ska mogą legal­nie prze­pi­sy­wać iwer­mek­ty­nę i hydrok­sy­chlo­ro­chi­nę w lecze­niu COVID, o ile uzy­ska­ją zgo­dę pacjenta .

Nie­wie­le tema­tów było bar­dziej kon­tro­wer­syj­nych niż iwer­mek­ty­na i hydrok­sy­chlo­ro­chi­na – dwa zna­ne od daw­na, nie­dro­gie leki sze­ro­ko i z powo­dze­niem sto­so­wa­ne w wie­lu czę­ściach świa­ta w zapo­bie­ga­niu i lecze­niu COVID.

Nato­miast sto­so­wa­nie obu leków prze­ciw­ko COVID zosta­ło w dużej mie­rze zaha­mo­wa­ne w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, gdzie leka­rzom gro­żo­no i kara­no za ich prze­pi­sy­wa­nie na Covid.

15 paź­dzier­ni­ka pro­ku­ra­tor gene­ral­ny Nebra­ski (AG) Doug Peter­son wydał opi­nię praw­ną, zgod­nie z któ­rą pra­cow­ni­cy służ­by zdro­wia w Nebra­sce mogą legal­nie prze­pi­sy­wać leki poza­re­je­stra­cyj­ne , takie jak iwer­mek­ty­na i hydrok­sy­chlo­ro­chi­na, do lecze­nia COVID , o ile uzy­ska­ją świa­do­mą zgo­dę pacjenta.

Biu­ro AG pod­kre­śli­ło, że nie zale­ca żad­ne­go kon­kret­ne­go lecze­nia COVID. „To nie jest nasza rola” – napi­sał Peter­son . „Raczej zaj­mu­je­my się tyl­ko opcja­mi wcze­sne­go lecze­nia poza wska­za­nia­mi, omó­wio­ny­mi w tej opi­nii i docho­dzi­my do wnio­sku, że dostęp­ne dowo­dy suge­ru­ją, że mogą one dzia­łać u nie­któ­rych osób”.

Peter­son powie­dział, że umoż­li­wie­nie leka­rzom roz­wa­że­nia wcze­snych tera­pii pozwo­li im oce­nić dodat­ko­we narzę­dzia, któ­re mogą rato­wać życie, trzy­mać pacjen­tów z dala od szpi­ta­la i zapew­niać ulgę nasze­mu i tak już napię­te­mu sys­te­mo­wi opie­ki zdrowotnej.

Opi­nia , w opar­ciu o oce­nę wła­ści­wej lite­ra­tu­ry nauko­wej, został wyda­ny w odpo­wie­dzi na wnio­sek Dan­net­te Smith, dyrek­tor gene­ral­nej Depar­ta­men­tu Nebra­ska Zdro­wia i Opie­ki Społecznej.

Peter­son przy­to­czył licz­ne bada­nia wyka­zu­ją­ce, że iwer­mek­ty­na i hydrok­sy­chlo­ro­chi­na zmniej­sza­ją śmier­tel­ność nawet o 75% lub wię­cej, gdy są sto­so­wa­ne jako śro­dek zapo­bie­gaw­czy lub pro­fi­lak­tycz­ny dla COVID, suge­ru­jąc, że set­ki tysię­cy ist­nień ludz­kich moż­na by ura­to­wać, gdy­by leki te były sze­ro­ko sto­so­wa­ne w Ameryce.