Polsko-Amerykańska Inicjatywa Strategiczna (PASI), organizacja o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszająca Amerykanów polskiego pochodzenia zdecydowanie protestuje i całkowicie potępia nieprawdziwe i obraźliwe stwierdzenia na temat Polski jakie znalazły się w ustawie Senatu Stanów Zjednoczonych, number S. 204.

Wbrew fałszywym, anty-polskim stwierdzeniom zawartym w Ustawie, Polska ani nie doświadczyły znacznego ograniczenia wolności prasy, ani nie zatrzymywała dziennikarzy w areszcie. Oba stwierdzenia nie mają żadnego pokrycia w rzeczywistości. Niestety zawarcie ich w Ustawie dowodzi albo ignorancji albo poważnego antypolskiego nastawienia autora Ustawy, Senatora Bill’a Schatza. Wbrew stwierdzeniom Senatora Schatza, Polska zapewnia swym obywatelom dostęp do zróżnicowanej oferty informacyjnej reprezentującej całe polityczne i ideologiczne spektrum.

Amerykanie polskiego pochodzenia popierają Ustawę o Globalnej Wolności Prasy; jednakże domagają się usunięcia z tej Ustawy nieprawdziwych i zaburzających wypowiedzi na temat rzekomego ograniczenia wolności prasy w Polsce i fałszywego twierdzenia że Polska aresztuje dziennikarzy.

Z poważaniem,
Edward W. Jeśman, President
Polish American Strategic Initiative
844-650-PASI (Toll-free)
310-291-2681 (Cell)
president@joinpasi.org


 

Statement Regarding the Global Press Freedom Act, U.S. Senate (117th Congress), Bill S. 204

The Polish American Strategic Initiative (PASI), a nationwide organization bringing together Americans of Polish descent, strongly objects to and wholeheartedly condemns the untrue and defamatory statements about Poland present in the U.S. Senate Bill S.204.

Contrary to the false, anti-Polish assertions contained in the Bill, Poland neither recently suffered a significant decline in press freedom, nor has it been detaining journalists. Both statements have no basis in reality. Sadly, their inclusion in the Bill reveals either ignorance or heavy anti-Polish bias of the author of the Bill, Senator Brian Schatz. Contrary to Senator Schatz’s assertions, Poland affords its populace access to diversified information representing the whole political and ideological spectrum.

Americans of Polish descent support the Global Press Freedom Act; however, they demand that the untrue and inflammatory statements regarding the purported decline in press freedom in Poland and the false assertion that Poland arrests journalists are removed from the Bill.

Sincerely,
Edward W. Jeśman, President
Polish American Strategic Initiative
844-650-PASI (Toll-free)
310-291-2681 (Cell)
president@joinpasi.org