Pol­sko-Ame­ry­kań­ska Ini­cja­ty­wa Stra­te­gicz­na (PASI), orga­ni­za­cja o zasię­gu ogól­no­kra­jo­wym zrze­sza­ją­ca Ame­ry­ka­nów pol­skie­go pocho­dze­nia zde­cy­do­wa­nie pro­te­stu­je i cał­ko­wi­cie potę­pia nie­praw­dzi­we i obraź­li­we stwier­dze­nia na temat Pol­ski jakie zna­la­zły się w usta­wie Sena­tu Sta­nów Zjed­no­czo­nych, num­ber S. 204.

Wbrew fał­szy­wym, anty-pol­skim stwier­dze­niom zawar­tym w Usta­wie, Pol­ska ani nie doświad­czy­ły znacz­ne­go ogra­ni­cze­nia wol­no­ści pra­sy, ani nie zatrzy­my­wa­ła dzien­ni­ka­rzy w aresz­cie. Oba stwier­dze­nia nie mają żad­ne­go pokry­cia w rze­czy­wi­sto­ści. Nie­ste­ty zawar­cie ich w Usta­wie dowo­dzi albo igno­ran­cji albo poważ­ne­go anty­pol­skie­go nasta­wie­nia auto­ra Usta­wy, Sena­to­ra Bill’a Schat­za. Wbrew stwier­dze­niom Sena­to­ra Schat­za, Pol­ska zapew­nia swym oby­wa­te­lom dostęp do zróż­ni­co­wa­nej ofer­ty infor­ma­cyj­nej repre­zen­tu­ją­cej całe poli­tycz­ne i ide­olo­gicz­ne spektrum.

Ame­ry­ka­nie pol­skie­go pocho­dze­nia popie­ra­ją Usta­wę o Glo­bal­nej Wol­no­ści Pra­sy; jed­nak­że doma­ga­ją się usu­nię­cia z tej Usta­wy nie­praw­dzi­wych i zabu­rza­ją­cych wypo­wie­dzi na temat rze­ko­me­go ogra­ni­cze­nia wol­no­ści pra­sy w Pol­sce i fał­szy­we­go twier­dze­nia że Pol­ska aresz­tu­je dziennikarzy.

Z powa­ża­niem,
Edward W. Jeśman, President
Polish Ame­ri­can Stra­te­gic Initiative
844–650-PASI (Toll-free)
310–291-2681 (Cell)
president@joinpasi.org


 

Sta­te­ment Regar­ding the Glo­bal Press Fre­edom Act, U.S. Sena­te (117th Con­gress), Bill S. 204

The Polish Ame­ri­can Stra­te­gic Ini­tia­ti­ve (PASI), a nation­wi­de orga­ni­za­tion brin­ging toge­ther Ame­ri­cans of Polish descent, stron­gly objects to and who­le­he­ar­te­dly con­demns the untrue and defa­ma­to­ry sta­te­ments abo­ut Poland pre­sent in the U.S. Sena­te Bill S.204.

Con­tra­ry to the fal­se, anti-Polish asser­tions con­ta­ined in the Bill, Poland neither recen­tly suf­fe­red a signi­fi­cant dec­li­ne in press fre­edom, nor has it been deta­ining jour­na­li­sts. Both sta­te­ments have no basis in reali­ty. Sadly, the­ir inc­lu­sion in the Bill reve­als either igno­ran­ce or heavy anti-Polish bias of the author of the Bill, Sena­tor Brian Schatz. Con­tra­ry to Sena­tor Schat­z’s asser­tions, Poland affords its popu­la­ce access to diver­si­fied infor­ma­tion repre­sen­ting the who­le poli­ti­cal and ide­olo­gi­cal spectrum.

Ame­ri­cans of Polish descent sup­port the Glo­bal Press Fre­edom Act; howe­ver, they demand that the untrue and inflam­ma­to­ry sta­te­ments regar­ding the pur­por­ted dec­li­ne in press fre­edom in Poland and the fal­se asser­tion that Poland arre­sts jour­na­li­sts are remo­ved from the Bill.

Sin­ce­re­ly,
Edward W. Jeśman, President
Polish Ame­ri­can Stra­te­gic Initiative
844–650-PASI (Toll-free)
310–291-2681 (Cell)
president@joinpasi.org