Ame­ry­kań­skie linie lot­ni­cze cof­nę­ły swo­ją kon­tro­wer­syj­ną decy­zję o umiesz­cze­niu nie­szcze­pio­nych pra­cow­ni­ków – któ­rych wnio­ski o zwol­nie­nia lekar­skie lub reli­gij­ne pozo­sta­ją nie­roz­strzy­gnię­te – na urlo­pie bezpłatnym.

Zmia­na decy­zji South­west poka­zu­je, że opie­ra­nie się nie­kon­sty­tu­cyj­nym naka­zom szcze­pień prze­ciw­ko COVID-19 działa.

Po tym, jak pilo­ci South­west zło­ży­li w tym mie­sią­cu pozew o nakaz sądo­wy prze­ciw­ko obo­wiąz­ko­wi w zakre­sie szcze­pień prze­ciw­ko COVID-19, South­west odwo­ła­ło pra­wie 2000 lotów , powo­łu­jąc się na „złą pogo­dę”. Pod­czas gdy linia lot­ni­cza i zwią­zek pilo­tów lek­ce­wa­ży­ły ​​donie­sie­nia o straj­ku, donie­sie­nia na Twit­te­rze i w innych miej­scach opo­wia­da­ły inną historię.

Nagła zmia­na poli­ty­ki wobec nie­szcze­pio­nych pra­cow­ni­ków zbie­ga się w cza­sie z opu­bli­ko­wa­niem rapor­tu za trze­ci kwar­tał, któ­ry ujaw­nia, że ​​prze­woź­nik stra­cił 75 milio­nów dola­rów z powo­du ogrom­nej licz­by odwo­ła­nych lotów.

Zmia­na poli­ty­ki nastą­pi­ła rów­nież po ponie­dział­ko­wym pro­te­ście setek pra­cow­ni­ków South­west przed sie­dzi­bą linii lot­ni­czej w Dal­las, doma­ga­ją­cych się uchy­le­nia suro­we­go naka­zu doty­czą­ce­go szczepień.