Hisz­pań­ski Sąd Naj­wyż­szy zde­cy­do­wał, że man­da­ty wyda­ne za nie­prze­strze­ga­nie ogra­ni­czeń sani­tar­nych, zosta­ły wysta­wio­ne w opar­ciu o pra­wo nie­zgod­ne z usta­wą zasad­ni­czą. To ozna­cza, że rząd będzie musiał zwró­cić oby­wa­te­lom środ­ki za uisz­cze­nie ponad milio­na man­da­tów za nie­prze­strze­ga­nie obostrzeń covidowych.

Wyrok Sądu Naj­wyż­sze­go doty­czy okre­su pierw­szych trzech mie­się­cy trwa­nia sta­nu wyjąt­ko­we­go na tery­to­rium Hisz­pa­nii.  Decy­zja hisz­pań­skie­go sądu wymu­sza koniecz­ność zwró­ce­nia oby­wa­te­lom wszyst­kich opła­co­nych dotych­czas man­da­tów wyda­nych we wska­za­nym okre­sie, a tak­że unie­waż­nie­nie tych, któ­re dotych­czas nie zosta­ły opłacone.

Mini­ster­stwo Spraw Wewnętrz­nych już poin­for­mo­wa­ło, że rząd zasto­su­je się do wyro­ku sądu w spra­wie bez­pod­staw­nie wyda­nych mandatów.

reklama

Sąd Naj­wyż­szy uznał za nie­kon­sty­tu­cyj­ne zapi­sy wpro­wa­dza­ją­ce stan wyjąt­ko­wy w Hisz­pa­nii, któ­ry trwał od 14 mar­ca do 21 czerw­ca 2020 roku. Ówcze­sne decy­zje hisz­pań­skich władz naka­za­ły pozo­sta­nie w domach i spa­ra­li­żo­wa­ły znacz­ną część gospodarki.