O moż­li­wych wyjąt­kach od obo­wiąz­ku szcze­pień narzu­co­ne­go w wie­lu przed­się­bior­stwach Onta­rio roz­ma­wia­my z Mece­na­sem Mar­kiem Malic­kim z kan­ce­la­rii Malic­ki San­chez Law zna­nym praw­ni­kiem i dzia­ła­czem polonijnym.