Marsz Nie­pod­le­gło­ści będzie miał cha­rak­ter pań­stwo­wy – oznaj­mi­ła rzecz­nicz­ka PiS, Ani­ta Czer­wiń­ska. Decy­zję o nada­niu uro­czy­sto­ści wymia­ru for­mal­ne­go pod­jął Szef Urzę­du do Spraw Kom­ba­tan­tów i Osób Repre­sjo­no­wa­nych, Jan Józef Kasprzyk.

– Ape­lu­je­my o god­ne przej­ście mar­szu, któ­ry nie tra­ci swo­je­go spo­łecz­ne­go cha­rak­te­ru – zaape­lo­wa­ła Czerwińska.

Szef UdSKIOR prze­ka­zał, że „w obli­czu nie­zro­zu­mia­łej decy­zji pre­zy­den­ta sto­li­cy Rafa­ła Trza­skow­skie­go odma­wia­ją­cej legal­no­ści Mar­szo­wi Nie­pod­le­gło­ści” pod­jął decy­zję, aby nadać uro­czy­sto­ści sta­tus for­mal­ny na pod­sta­wie art. 2 ust. 1 usta­wy Pra­wo o zgro­ma­dze­niach. Kasprzyk zwró­cił uwa­gę, że „każ­dy, kto Pol­sce dobrze życzy, pra­gnie, aby obcho­dy Naro­do­we­go Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści prze­bie­ga­ły w spo­sób god­ny, spo­koj­ny i bezpieczny”.

reklama

Uro­czy­stość roz­pocz­nie się zgod­nie z pier­wot­ną wolą spo­łecz­nych orga­ni­za­to­rów wyda­rze­nia o godz. 13.00 na ron­dzie Roma­na Dmow­skie­go. „Następ­nie uczest­ni­cy Mar­szu Nie­pod­le­gło­ści przej­dą tra­dy­cyj­ną tra­są. Nato­miast w Par­ku Ska­ry­szew­skim dele­ga­cje zło­żą kwia­ty pod popier­siem jed­ne­go z ojców naszej Nie­pod­le­gło­ści Igna­ce­go Jana Pade­rew­skie­go. W uro­czy­sto­ści zło­że­nia kwia­tów weź­mie udział woj­sko­wa asy­sta hono­ro­wa. Bez­pie­czeń­stwo uczest­ni­kom obcho­dów zapew­ni Poli­cja i Żan­dar­me­ria Woj­sko­wa” – czy­ta­my w oświadczeniu.

W tej trud­nej sytu­acji jest to dobry pomysł – w ten spo­sób pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Marsz Nie­pod­le­gło­ści Robert Bąkie­wicz sko­men­to­wał decy­zję sze­fa Urzę­du ds. Kom­ba­tan­tów o nada­niu mar­szo­wi cha­rak­te­ru zgro­ma­dze­nia orga­ni­zo­wa­ne­go przez orga­ny wła­dzy publicz­nej. Jak jed­nak pod­kre­śla, warun­kiem jest, że insty­tu­cje pań­stwo­we nie będą pró­bo­wa­ły prze­jąć Mar­szu Nie­pod­le­gło­ści w kolej­nych latach.

– Dzi­siaj sytu­acja Pol­ski jest dużo bar­dziej skom­pli­ko­wa­na niż jesz­cze dwa dni temu. (…) Widać, że są róż­ne wewnętrz­ne i zewnętrz­ne siły, któ­re gra­ją na dez­in­te­gra­cję Pol­ski – oce­nił Bąkiewicz.

Pod­kre­ślił, że „stwo­rze­nie typo­wo pań­stwo­we­go Mar­szu Nie­pod­le­gło­ści stoi pod zna­kiem zapy­ta­nia”. – Bo co inne­go napi­sał Urząd ds. Kom­ba­tan­tów i tutaj bar­dzo dobrze. Jeste­śmy peł­ni sza­cun­ku dla nich (kom­ba­tan­tów – red.). Nato­miast, co inne­go komu­ni­ku­ją jakieś akty­wa poli­tycz­ne i tutaj jest znak zapy­ta­nia – wskazał.

– Co do zasa­dy jeste­śmy otwar­ci na stwo­rze­nie takich warun­ków, żeby to nie wpły­wa­ło na bez­pie­czeń­stwo pań­stwa pol­skie­go, na jego dez­in­te­gra­cję i pró­bę wyko­rzy­sta­nia same­go mar­szu w tej woj­nie hybry­do­wej, któ­ra jest toczo­na z Pol­ską – zapewnił.