W ramach akcji wspól­ne­go śpie­wa­nia pol­skie­go hym­nu, w śro­dę wie­czo­rem o godz. 20.00 czy­li 2 nad ranem cza­su pol­skie­go 11 listo­pa­da na par­kin­gu kościo­ła św. Mak­sy­mi­lia­na Kol­be w Mis­sis­sau­dze spo­tka­ła się gru­pa har­ce­rzy i dzia­ła­czy har­cer­skich ze Związ­ku Har­cer­stwa Pol­skie­go w Kana­dzie by zaśpie­wać hymn, któ­ry na zawsz grać będzie w pol­skich ser­cach pod każ­dą sze­ro­ko­ścią geo­gra­ficz­ną. Do Hymnu!

Reklama