Onta­rio zgło­si­ło w pią­tek 927 nowych przy­pad­ków COVID-19 – naj­wię­cej w cią­gu jed­ne­go dnia w pro­win­cji od pra­wie 10 tygo­dni –   pre­mier Doug Ford wezwał rząd fede­ral­ny do wpro­wa­dze­nia zaka­zu lotów z kra­jów, w któ­rych odkry­to nowy wariant. Covid — omikron

W oświad­cze­niu Ford powie­dział, że dziś rano został poin­for­mo­wa­ny przez dr Kie­ra­na Moore­’a, naczel­ne­go leka­rza w Onta­rio, na temat nie­daw­no odkry­te­go warian­tu, któ­ry może być poten­cjal­nie odpor­ny na ist­nie­ją­ce szcze­pion­ki, a nawet bar­dziej zakaź­ny niż wariant del­ta, któ­ry obec­nie sta­no­wi pra­wie 100 pro­cent wszyst­kich nowych przy­pad­ków w Ontario.

Ford powie­dział, że skon­tak­to­wał się z rzą­dem fede­ral­nym, aby wyra­zić swo­je „skraj­ne zanie­po­ko­je­nie ryzy­kiem, jakie stwa­rza [wariant] i zaape­lo­wał o pod­ję­cie natych­mia­sto­wych działań”.

reklama

 

Ford dodał, że poin­stru­ował Moore­’a, aby roz­sze­rzyć nad­zór nad nowy­mi przy­pad­ka­mi COVID w pro­win­cji i zak­tu­ali­zo­wać pla­no­wa­nie, aby „aby upew­nić się, że jeste­śmy goto­wi na każ­dy wynik”.

Public Health Onta­rio powie­dzia­ło w oświad­cze­niu, że nowy wariant nie został wykry­ty w Ontario.